Sunday, August 14, 2022
HomeBài tập thực hành địa lý lớp 10 (Phần 5)

Bài tập thực hành địa lý lớp 10 (Phần 5)

 

Bài tập thực hành địa lý lớp 10

Câu 21. Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH
VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005-2014

Năm

2005

2009

2011

2014

Diện tích (nghìn
ha)

7329,2

7437,2

7655,4

7816,2

Sản lượng (nghìn
tấn)

35832,9

38950,2

42398,5

44974,6

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, 2015,
Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

a. Vẽ biểu đồ
thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa nước
ta giai đoạn 2005-2014.

b. Nêu nhận xét và
giải thích về tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa nước ta
giai đoạn 2005-2014.

Câu 22. Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU
DÂN SỐ THEO TUỔI VÀ THEO GIỚI TÍNH CÁC NƯỚC NĂM 2007

(Đơn vị: %)

Nhóm
tuổi

Nước
A

Nước
B

Nam

Nữ

Nam

Nữ

0 –
14

19,3

18,5

7,3

7,1

15
– 59

28,3

28,9

31,3

31,0

60
trở lên

2,7

2,3

10,2

13,1

a. Hãy cho biết A,
B thuộc nhóm nước nào? Tại sao?

b. Phân tích ảnh
hưởng của cơ cấu dân số theo độ tuổi đến sự phát triển kinh tế – xã hội các nước
trên.

 

 

 

 

 

Câu 23.  Cho
bảng số liệu:

DÂN SỐ
VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ NĂM 2015 PHÂN THEO CÁC VÙNG KINH TẾ

CỦA
NƯỚC TA

Vùng kinh tế

Dân số trung
bình

(nghìn người)

Mật độ dân số

(người/km2)

Cả nước

91 713,3

277,0

Đồng bằng sông Hồng

20 925,5

994

Trung du miền
núi Bắc Bộ

11 803,7

124

Duyên hải miền
Trung

19 658

205

Tây Nguyên

5 607,9

103

Đông Nam Bộ

16 127,8

684

Đồng bằng sông Cửu
Long

17 590,4

434

a. Tính diện tích
của cả nước và các vùng kinh tế năm 2015 (km2).

b. Vẽ biểu đồ
thích hợp nhất thể hiện diện tích và mật độ dân số của các vùng kinh tế.

Câu 24. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng
sau:

Ngày, tháng

Nửa cầu ngả về
phía Mặt Trời

Vĩ độ trên Trái
Đất có góc chiếu sáng 900 lúc giữa trưa

Nửa cầu nhận được
lượng nhiệt lớn

21/3

 

 

 

33/6

 

 

 

23/9

 

 

 

22/12

 

 

 

Câu 25. Dựa vào bảng số liệu sau:

TỈ SUẤT
GIA TĂNG TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH NĂM

(Đơn vị: %)

                Giai đoạn

Nhóm nước

1960-1965

1975-1980

1985-1990

1995-2000

2001-2005

Phát triển

Đang phát triển

Thế giới

1,2

2,3

1,9

0,8

1,9

1,6

0,6

1,9

1,6

0,2

1,7

1,4

0,1

1,5

1,2

a. So sánh tỉ suất
gia tăng dân số tự nhiên của các nhóm nước đang phát triển so với nhóm nước
phát triển và thế giới.

b. Dân số tăng
nhanh ở các nước đang phát triển dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế – xã hội?

Xem thêm bài tập thực hành Địa Lý Lớp 10: Tại Đây

Xem thêm bài tập thực hành môn khác lớp 10: Tại Đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments