Cảnh báo: Các trường hợp bị trừ điểm bài thi teen nên biết

Teen 2k trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia cần biết những điều sau để tránh trường hợp bị trừ điểm bài thi hoặc hủy kết quả thi.

Các trường hợp thí sinh bị trừ điểm thi khi tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia, cụ thể như sau:
Thí sinh bị khiển trách ở môn thi nào sẽ bị trừ 25% số điểm của kết quả bài thi môn đó

Thí sinh bị cảnh cáo ở môn nào sẽ bị trừ 50% số điểm của kết quả bài thi môn đó.

Những bài thi có dấu hiệu lạ để đánh dấu, trong quá trình chấm thi nếu phát hiện ra sẽ bị trừ 50% số điểm của môn thi đó

Thí sinh bị đình chỉ thi môn nào sẽ bị 0 điểm môn đó, không được thi các môn tiếp theo, không được sử dụng kết quả thi cho kỳ thi THPT Quốc Gia cũng như xét Đại học, Cao đẳng.

Bài thi của thí sinh bị 0 điểm trong các trường hợp sau:

Bài thi được chép hoàn toàn từ tài liệu mang ở bên ngoài vào

Một môn thi có hai bài thi

Bài thi có chữ viết của hai người trở lên

Các phần của bài thi được viết trên giấy nháp và các loại giấy không đúng quy định

Trường hợp thí sinh bị hủy bỏ bài thi khi gặp phải một số vấn đề như:

Có hai bài thi bị 0 điểm và gặp các trường hợp như đã đề cập ở trên

Viết, vẽ bậy vào giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi

Để người khác thi hộ và làm bài hộ dưới mọi hình thức, dùng bài của người khác để làm bài nộp, sửa chữa kết quả sau khi đã nộp bài thi

Các thí sinh mắc lỗi một lần về việc trao đổi bài với thí sinh khác sẽ chịu hình phạt khiển trách.

Hình phạt cảnh cáo được áp dụng đối với các thí sinh bị mắc những lỗi sau đây:

Đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tái phạm lần tiếp theo dưới hình thức khiển trách

Trao đổi bài thi hoặc giấy nháp với thí sinh khác trong giờ thi

Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình

Hình thức kỷ luật cảnh cáo được cán bộ coi thi thiết lập trong quá trình coi thi

Đình chỉ thi THPT Quốc Gia đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

Đã bị cảnh cáo 1 lần nhưng trong giờ thi vẫn vi phạm kỷ luật ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo

Mang vật dụng trái phép vào phòng thi

Đưa đề thi ra bên ngoài hoặc nhận đáp án từ bên ngoài vào

Có hành động đe dọa, gây gổ với cán bộ coi thi

Viết, vẽ bậy những thứ không liên quan đến bài thi vào giấy thi

Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật và báo cáo Trưởng điểm thi hình thức kỷ luật. Thí sinh bị đình chỉ phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định.