Đề thi thử cuối kì 2 lớp 8 môn Hoá – Chất khí nào nhẹ nhất trong các chất khí sau

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 môn Hoá lớp 8 được dethikiemtra sưu tầm và đăng tải, đề gồm 15 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận cụ thể như sau:

Đề Thi Hoá Học 8

I. Trắc Nghiệm

Câu 1: Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn Oxit

A. CuO, CaCO3, SO3       B. FeO, KCl, P2O5    

C. N2O5 , Al2O3 , SiO2 , HNO3       D. CO2, SO2, MgO

Câu 2: Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là

A. KClO3 và KMnO4 .     B. KMnO4 và H2O.

C. KClO3 và CaCO3        D. KMnO4 và không khí.

Câu 3: Chất khí nào nhẹ nhất trong các chất khí sau:

A. CO B. SO2  C. O2     D. H2S

Câu 4: Nguyên liệu dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm là:

A. Zn và H2O       B. Fe và KCl

C. O2 và H2        D. Al và HCl

Câu 5: Khí Hidro được bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì Hidro là khí

A. không màu.                B. khí nhẹ nhất trong các loại khí.

C. có tác dụng với Oxi trong không khí.      D. ít tan trong nước.

Câu 6: Cho a gam sắt tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thu được FeSO4 và 4,48 lít khí H2 ở (đktc). Giá trị của a là

A. 11,2 g               B. 5,6g              C. 22,4g             D. 1,12g

Câu 7: Chất nào sau đây có thể tác dụng với oxi để tạo thành oxit bazo

A. P       B.  S          C.  Fe           D. Si

Câu 8: Dãy chất nào sau đây toàn là bazơ

A. HBr, Mg(OH)2, KOH, HCl B. Ca(OH)2, Cu(OH)2  , Fe(OH)3, KOH
C. Fe(OH)3 , CaCO3,  HCl, ZnS D. Fe(OH)2,  KCl, NaOH, HBr

Câu 9: Tất cả các kim loại trong dãy nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?

A. Fe, Zn, Li, Sn B. Cu, Pb, Rb, Ag.
C. K, Na, Ca, Ba. D. Al, Hg, Cs, Sr

Câu 10: Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, HNO3, KOH, KCl.     B.  HNO3, CO2, H2SO4, NaOH.

C. HCl, HNO3, H2SO4.        D.  HCl, HNO3, H2SO4, NaCl.

Câu 11: Trong các chất sau: Na, P2O5, CaO, Na2O. Nước tác dụng được với chất nào tạo ra axit?

A. Na     B. P2O5        C. CaO          D. Na2O

Câu 12:  Dãy chất nào sau đây toàn là muối

A.  NaHCO3, MgCO3 ,BaCO B.  NaCl, HNO3  , BaSO4
C.  NaOH, ZnCl2 , FeCl2 D.  NaHCO3, MgCl2 , CuO

Câu 13: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim hoạt động rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.

B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết các kim loại.

C. Oxi không có màu và không có mùi.

D. Oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 14: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế ?

Câu 15: . Hỗn hợp khí hidro và khí oxi là hỗn hợp nổ. Hỗn hợp này nổ mạnh nhất ở tỉ lệ về thể tích là bao nhiêu:

II.TỰ LUẬN( 5 điểm)

Bài 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Bài 2: Nêu phương pháp nhận biết các khí không màu đựng trong ba lọ mất nhãn.

Khí oxi, khí hidro, khí cacbonnic

Bài 3: Cho 16,25 gam kẽm vào dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn thu được ZnCl2 và khí H2

a) Viết phương trình hóa học xảy ra

b) Tính thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

c) Tính khối lượng muối ZnCl2 thu được

d) Dẫn toàn bộ khí H2 trên qua bình đựng bột đồng (II) oxit đun nóng. Tính khối lượng đồng thu được sau phản ứng

Bài 4: Cho 3,6 gam một kim loại R có hóa trị II tác dụng hết với khí oxi đun nóng sau phản ứng thu được 6 gam oxit. Xác định tên kim loại R

—— HẾT ——–

Xem thêm tại website http://tradapan.net/