Giải Bài tập cuối chương 1 Số tự nhiên trang 45, 46, 47 Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập cuối chương 1 – Số tự nhiên. Trả lời Câu hỏi trắc nghiệm trang 45-46 SGK Toán 6 CTST. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 46 Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 8, 9 trang 47 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Câu hỏi trắc nghiệm trang 45 – 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Câu 1

Gọi X là tập hợp các chữ cái trong từ ” thanh”. Cách viết đúng là:

(A) X = {t; h; a; n; h}.

(B) X = {t; h; n};

(C) X= {t; h; a; n}.

(D) X = {t; h; a; n; m}.

X = {t; h; a; n; h}.

Đáp án: A

Câu 2

Gọi X là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 5. Cách viết sai là:

(A) X = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.

(B) X = {0; 2; 4; 1; 3; 5}.

(C) X= {x ∈ N | x < 5}.

(D) X = {x ∈ N | x ≤ 5}.

(C) sai vì thiếu phần tử 5

Đáp án: C

Câu 3

Cách viết nào sao đây là sai:

(A) a + b = b + a.

(B) ab = ba.

(C) ab + ac = a(b + c).

(D) ab – ac = a(c – b).

Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên

(D) sai vì ab – ac=a(b-c)

Đáp án: D

Câu 4

Nhẩm xem kết quả phép tính nào dưới đây là đúng:

(A) 11 . 12 = 122.

(B) 13 . 99 = 1170.

(C) 14 . 99 = 1386.

(D) 45 . 9 = 415.

– Nhân 1 số có 2 chữ số với 11, ta giữ nguyên 2 chữ số của số đó và xen tổng của 2 chữ số đó vào giữa

– Nhân 1 số với 99, ta nhân số đó với 100 rồi trừ đi số đó

14 . 99 = 1386.

Đáp án: C

Câu 5

ƯCLN(18, 24) là:

(A) 24

(B) 18

(C) 12

(D) 6

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.

Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Ta có: 18=2.3^2

24=2^3.3

ƯCLN(18,24)=2.3=6

Đáp án:D

Câu 6

BCNN(3, 4, 6) là:

(A) 72

(B) 36

(C) 12

(D) 6

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó.

Tích đó là BCNN phải tìm.

3=3

4=2^2

6=2.3

Nên BCNN(3,4,6)=2^2.3=12

Đáp án: C

Giải bài 1 trang 46 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của biểu thức (bằng cách hợp lí nếu có thể).

a) A = 37.173 + 62.173 +173;

b) B = 72.99 + 28.99 – 900;

c) C = 23.3 – (110+15):42;

d) D = 62:4.3 + 2.52 – 2010.

– Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: a(b+c)=ab+ac

 – Khi thực hiện các phép tính trong một biểu thức:

+ Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta thực hiện phép tính

theo thứ tự từ trái sang phải.

Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, ta thực hiện phép

nâng lên luỹ thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.

+ Đối với biểu thức có dấu ngoặc: Ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

a) A = 37. 173 +62. 173 + 173

= 173. (37 +62 + 1)

= 173.200

= 17 300

b) B = 72.99 + 28.99 – 900

= 99. (72+28) – 900

= 9 900 – 900

= 9 000

c) C = 23.3-(110 + 15): 42

= 8.3 – (1 + 15): 42

= 8.3 – 16:42

= 8.3 – 1

= 8.3 – 1

= 23.

d) D = 62: 4.3 + 2.52 – 2100

= 36:4.3 + 2.25 – 1

= 27 + 50 – 1

= 76.

Bài 2 trang 46 SGK Toán 6 tập 1 CTST

Tìm các chữ số x, y biết:

a) (overline {12x02y} ) chia hết cho cả 2; 3 và 5.

b) (overline {413x2y} ) chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2.

a) (overline {12x02y} ) chia hết cho 2 và 5 khi chữ số tận cùng của nó là 0.

=> y = 0

(overline {12×020} ) chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3.

Nên (1 + 2 + x + 0 + 2 + 0)( vdots )3

=> (x + 5) ( vdots ) 3 và (0 le x le 9)

=> x( in ) {1; 4; 7}

Vậy để (overline {12x02y} ) chia hết cho 2, 3 và cả 5 thì y = 0 và x ( in ){1; 4; 7}.

b) (overline {413x2y} ) chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 khi chữ số tận cùng của nó là 5

=> y = 5

(overline {413×25} )chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Nên (4 + 1 + 3 + x + 2 + 5) ( vdots )9

=> (x + 15) ( vdots )9 và (0 le x le 9)

=> x = 3.

Vậy  (overline {413x2y} ) chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2 thì x = 3 và y = 5.

Giải bài 3 trang 46 Toán 6

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) A= {a ( in ) (mathbb{N})| 84 ( vdots )a; 180( vdots ) a và a > 6};

b) B = {b ( in )(mathbb{N})| b( vdots )12; b( vdots )15; b( vdots )18 và 0 < b < 300}.

a) Theo đề bài: 84 chia hết cho a và 180 chia hết cho a nên ac ƯC(84, 180) và a > 6.

Ta có: 84 = 22.3.7

180 = 22. 32.5

ƯCLN(84, 180) = 22. 3 = 12

=> a ( in ) ƯC(84, 180) = Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Mà a > 6.

=> a = 12.

*Vậy tập hợp A = {12}

b) Vì b chia hết cho 12, b chia hết cho 15, b chia hết cho 18 nên bẸ BC(12, 15, 18) và 0 < b <300

Ta có: 12 = 22. 3;  15 = 3.5;  18 = 2.32

=> BCNN(12, 15, 18) = 22 32.5 = 180

=> b( in ) BC(12, 15, 18) = B(180) = {0; 180; 360;…}

Mà 0 < b < 300

=> b = 180

Vậy tập hợp B = {180}.

Giải bài 4 trang 46 Toán 6 SGK Chân trời sáng tạo

Trong dịp “Hội xuân”, để gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A bán hai mặt hàng (như bảng sau) với mục tiêu số tiền lãi thu được là 500 000 đồng.

Trong thực tế các bạn đã bán được số lượng hàng như sau: trà sữa bán được 93 li, dừa bán được 64 quả. Hỏi lớp 6A đã thu được bao nhiêu tiền lãi? Lớp 6A có hoàn thành mục tiêu đã đề ra không?

Số tiền lớp 6A bỏ ra để nhập hàng là:

100. 16 500 + 70 . 9 800 = 2 336 000 (đồng)

Số tiền lớp 6A bán được là:

93. 20 000 + 64 .15 000 = 2 820 000 (đồng)

Số tiền lãi lớp 6A thu được là:

2 820 000 – 2 336 000 = 484 000 (đồng) < 500 000 (đồng)

Vậy với mục tiêu số tiền lãi thu được là 500 000 đồng thì lớp 6A không hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Giải ài 5 trang 46 Toán 6  – Ôn tập chương 1

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia ra thành 2 tế bào con. Các tế bào con tiếp tục tăng kích thước và lại phân chia thành 4 tế bào, rồi thành 8 tế bào, …

Hãy cho biết số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư, thứ năm, thứ sáu từ một tế bào ban đầu.

Nhận xét số tế bào con sau các lần phân bào với lũy thừa cơ số 2.

Lần 1: Phân chia thành 2 tế bào con

Lần 2: Phân chia thành 4 tế bào con => 4 = 22

Lần 3: Phân chia thành 8 tế bào con => 8 = 23

=> Ta nhận thấy các tế bào phân chia theo lũy thừa của cơ số 2.

Vậy:

Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư là 24 = 16 tế bào

Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ năm là: 25 = 32 tế bào

Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ sáu là: 26 = 64 tế bào.

Bài 6 trang 46 SGK Toán 6 tập 1

Huy chơi trò xếp 36 que tăm thành những hình giống nhau như dưới đây. Trong mỗi trường hợp a, b, c, d, Huy xếp được bao nhiều hình như vậy?

Số hình xếp được = 36 : số que diêm ở mỗi hình

a) Huy xếp được: 36:3=12 hình

b) Huy xếp được: 36:4= 9 hình

c) Huy xếp được 36: 9 = 3 hình

d) Huy xếp được: 36:12=3 hình.

Bài 7 trang 46 Toán 6 CTST tập 1

a) Hoàn thiện bảng sau vào vở.

 

b) Nhận xét về tích ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) và tích a. b.

a

8

24

140

b

10

28

60

ƯCLN(a, b)

2

4

20

BCNN(a, b)

40

168

420

ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b)

80

672

8400

a.b

80

672

8400

 b) Nhận xét: Nhìn vào bảng trên ta thấy tích ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) bằng với tích a . b.

Bài 8 trang 47 Toán 6 tập 1 CTST

Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 chiếc thước kẻ và 56 bút chì vào trong các túi quà để mang tặng các bạn trung tâm trẻ mồ côi sao cho số quyển vở, thước kẻ và bút chì ở mỗi túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà nhóm các bạn có thể chia được.  Khi đó, số lượng vở, thước kẻ, bút chì trong mỗi túi là bao nhiêu?

Gọi số túi quà nhiều nhất có thể chia được là x(túi, (x in {mathbb{N}^*})).

Theo đề bài ta có: (48 vdots x;,,32 vdots x;,,56 vdots x)

=> (x in )ƯCLN(48; 32; 56)

Ta có: 48 = 24.3;  32 = 25;  56= 23.7

=> ƯCLN(48; 32; 56) =23 = 8.

=> x = 8

 Vậy số túi quà nhiều nhất có thể chia được là 8 túi.

Bài 9 trang 47 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Đố vui:

TOÁN VÀ THƠ

Trung thu gió mát trăng trong

Phố phường đông đúc, đèn lồng sao sa

Rủ nhau đi đếm đèn hoa

Quẩn quanh, quanh quẩn biết là ai hay

Kết năm, chẵn số đèn này

Bảy đèn kết lại còn hai ngọn thừa

Chín đèn thời bốn ngọn dư

Đèn hoa bao ngọn mà ngơ ngẩn lòng.

(Cho biết số đèn từ 600 đến 700 chiếc).

– Dựa vào các câu thơ 5, 6, 7 ta suy ra số đèn chia hết cho 5, chia 7 dư 2, chia chín dư 4.

– Gợi ý cuối cùng ta có số đèn từ 600 đến 700 chiếc.

Gọi số đèn hoa là x(chiếc, (x in {mathbb{N}^*}))

Vì:

Kết năm, chẵn số đèn này

Bảy đèn kết lại còn hai ngọn thừa

Chín đèn thời bốn ngọn dư

Suy ra: số đèn chia hết cho 5, chia 7 dư 2, chia chín dư 4.

=> (x vdots 5;,left( {x – 2} right) vdots 7;,,left( {x – 4} right) vdots 9)

Ta có: (left( {x – 2} right) vdots 7;,,left( {x – 4} right) vdots 9)=> (left( {x + 5} right) vdots 5); (left( {x – 2 + 7} right) vdots 7;,,left( {x – 4 + 9} right) vdots 9)

( =  > left( {x + 5} right) vdots 5;,,left( {x + 5} right) vdots 7;,,left( {x + 5} right) vdots 9)

( =  > left( {x + 5} right) in BCleft( {5;,,7;,,9} right))

Mà 5; 7 và 9 là các số đôi một  nguyên tố cùng nhau nên BCNN(7; 9) = 5.7.9 = 315.

=> BC(5; 7; 9) = B(315) = {0; 315; 630; 945;…}

=> (x + 5)( in ) {0; 315; 630; 945;…}

=> x( in ){310; 625; 940;…} Do (x in {mathbb{N}^*})

Mà 600 < x< 700 nên x = 625.

Vậy có 625 chiếc đèn hoa.

Xem thêm tài liệu tại Toán 6