Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

hat-nhan-nguyen-tu
hat-nhan-nguyen-tu

 

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ hai loại hạt là prôtôn và nơtron. Hai loại hạt này có tên chung là nuclôn.

Câu hỏi 1: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

D. các êlectron.

Đáp án C: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt prôtôn và nơtron, gọi chung là nuclôn.

Câu hỏi 2: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A. prôtôn và êlectron.

B. prôtn và nơtron.

C. nơtron và êlectron.

D. prôtôn, nơtron và êlectron.

Đáp án B: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nuclôn, có 2 loại nuclôn là prôtôn và nơtron.