Lịch Sử lớp 6 Bài 16 Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc – trang 81 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 81, 82 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2, 3 trang 84 Lịch sử lớp 6 CTST. Bài 16. Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Câu hỏi mục 1 trang 81 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Tại sao nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu?

Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu để nhằm mục đích dễ cai trị và dần dần thu phục người Việt, biến nước ta thành một quận của người Hán, muốn xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới.

Câu 2. Đọc thông tin trong bài, quan sát sơ đồ 16.1,16.2 và hình 16.3, em hãy cho biết chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách cai trị gì đối với nước ta?

Ví dụ:

–  Chính sách về chính trị:

+ Chia Âu Lạc thành 3 quận ( Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam) gộp chung với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu

+ Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.

– Chính sách bóc lột về kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề, chiếm đoạt ruộng đất, độc quyền sắt, muối, bắt hàng ngàn thợ thủ công giỏi đem về nước, đặt thêm thuế khoám lao dịch nặng nề

– Chính sách đồng hóa về văn hóa: đưa người Hán sang sinh sống lâu dài cũng người Việt, xóa bỏ tập tục lâu đời, ép dân ta theo phong tục tập quán của họ, Nho gió, chữ Hán du nhập vào nước ta

Câu 3. Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt Nam?

Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa với dân tộc Việt Nam đểâm mưu đồng hóa dân tộc và thôn tính nước ta vĩnh viễn.

II. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội trang 82 Lịch sử 6

Câu 1. Em hãy xác định những chuyển biến của nông nghiệp nước ta trong thời kì Bắc thuộc?

Những chuyển biến của nông nghiệp nước ta thời kì Bắc thuộc:

– Sử dụng cày, sức kéo trâu bò, công cụ bằng sắt để lao động, sản xuất

– Chăn nuôi và trồng nhiều loại cây khác như cây ăn quả, cây dâu, cây bông

– Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.

– Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, khảm xà cừ, thuộc da, đúc tiền, đúc đồng

– Giao thương các sản phẩm thủ công nghiệp, nông nghiệp phát triển

– Biết đắp đê phòng lũ lụt

Câu 2. Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời kì Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?

Ví dụ:

Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời Bắc thuộc có ý nghĩa thể thiện trình độ phát triển kỹ thuật luyện đồng và quy mô sử dụng phổ biến, thông dụng của dụng cụ bằng đồng trong cuộc sống người dân.Đồ đồng Đông Sơn rất phong phú, nhiều hình vẻ, bao gồm công cụ, vũ khí, đồ đựng, đồ trang sức phục vụ chính cho cuộc sống con người.

Câu 3. Quan sát tư liệu 16.6, hãy nêu những chuyển biến trong cơ cấu xã hội nước ta thời Bắc thuộc so với thời Văn Lang, Âu Lạc.

Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời Bắc thuộc có ý nghĩa thể thiện trình độ phát triển kỹ thuật luyện đồng và quy mô sử dụng phổ biến, thông dụng của dụng cụ bằng đồng trong cuộc sống người dân.Đồ đồng Đông Sơn rất phong phú, nhiều hình vẻ, bao gồm công cụ, vũ khí, đồ đựng, đồ trang sức phục vụ chính cho cuộc sống con người.

Câu 4. Theo em, tầng lớp nào trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc của người Việt thời Bắc thuộc

Theo em, tầng lớp trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của người Việt đó là các hào trưởng người Việt, tầng lớp này vừa có thế lực về kinh tế và uy tín trong nhân dân nên có khả năng lãnh đạo và lịch sử đã chứng minh điều đo qua các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu,…


Giải bài 1 trang 84 Lịch sử 6 CTST

Vẽ sơ đồ tư duy về chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu- An Nam trong thời Bắc thuộc theo gợi ý bên dưới.

Trả lời: 

Bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 84

Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.

Lĩnh vực

Chính trị

Kinh tế

Văn hóa

Chuyển biến

?

?

?

Lĩnh vực Chính trị Kinh tế Văn hóa
Chuyển biến + Chia Âu Lạc thành 3 quận ( Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam) gộp chung với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu

+ Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.

+ Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề, chiếm đoạt ruộng đất, độc quyền sắt, muối, bắt hàng ngàn thợ thủ công giỏi đem về nước, đặt thêm thuế khoám lao dịch nặng nề + Đưa người Hán sang sinh sống lâu dài cũng người Việt, xóa bỏ tập tục lâu đời, ép dân ta theo phong tục tập quán của họ, Nho gió, chữ Hán du nhập vào nước ta

Bài 3 trang 84 Sử 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.

Lĩnh vực Thông tin chính sách Suy luận hâu quả
Chính trị Sát nhập nước ta thành các châu, quận của Trung Quốc, áp dụng luật pháp hà khắc Âm mưu xóa bỏ quốc gia-dân tộc Việt, biến nước ta thành châu, quận của Trung Quốc
Kinh tế Chiếm đoạt ruộng đất, đồn điền áp trại ?
Bắt dân ta cống nạp sản vật quý: thuế khóa nặng nề, giữ độc quyền muôi sắt
Xã hội Cau trị hà khắc, đưa người Hán sang nước ta sinh sống ?
Văn hóa Truyền bá Nho giáo, bắt dân ta thay đổi phong tục, luật pháp theo người Hàn, xóa bỏ những tập quán của người Việt,…. ?

Trả lời: 

Lĩnh vực Thông tin chính sách Suy luận hâu quả
Chính trị Sát nhập nước ta thành các châu, quận của Trung Quốc, áp dụng luật pháp hà khắc Âm mưu xóa bỏ quốc gia-dân tộc Việt, biến nước ta thành châu, quận của Trung Quốc
Kinh tế Chiếm đoạt ruộng đất, đồn điền áp trại  Khai thác kiệt quệ tất cả các sản vật quý hiếm của đất nước ta, bóc lột đến tận cùng
Bắt dân ta cống nạp sản vật quý: thuế khóa nặng nề, giữ độc quyền muôi sắt
Xã hội Cai trị hà khắc, đưa người Hán sang nước ta sinh sống muốn đồng hóa dân tộc ta, nhân dân chịu áp bức xã hội nặng nề
Văn hóa Truyền bá Nho giáo, bắt dân ta thay đổi phong tục, luật pháp theo người Hàn, xóa bỏ những tập quán của người Việt,….  Muốn người Việt tiếp nhận văn hóa của họ, xóa bỏ nét đẹp truyền thống lâu đời, đồng hóa người Việt thành người Hán

Xem thêm tài liệu tại Lịch sử 6