Wednesday, October 5, 2022
HomeHóa HọcMetyl axetat có công thức cấu tạo là gì?

Metyl axetat có công thức cấu tạo là gì?

Để trả lời câu hỏi này bạn cần xem lại phần lý thuyết về gọi tên este
Tên este = Tên gốc R’ + Tên gốc axit + at

Câu 1: Metyl axetat có công thức là

 
 
 
 

Câu 2: Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

 
 
 
 

Câu 3: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì

 
 
 
 

Câu 4: Cho các công thức cấu tạo sau:

(1) CH3COOH.

(2) CH3OH.

(3) CH3OCOCH3.

(4) CH3OCH3.

(5) CH3COCH3.

(6) CH3CHOHCH3.

(7) CH3COOCH3.

Các công thức cấu tạo nào cho ở trên biểu diễn chất có tên là metyl axetat?

 
 
 
 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments