Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước?

Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước?

– Có thuận lợi về tự nhiên: 

+ Địa hình tương đối bằng phẳng đất đai màu mỡ (Đất Bazan) thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp trên quy mô lớn.

+ Khí hậu cận xích đạo, nguồn nước p/ phú thuận lợi để phát triển cây công nghiệp     

– Về kinh tế – xã hội:  

+ Nguồn lao động dồi dào, có tay nghề và kinh nghiệm, năng động trong cơ chế thị trường                    

+ Thị trường rộng lớn 

+ Cơ sở vật chất, hạ tầng khá tốt, Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chính sách Nhà nước

…………………………………………

Xem thêm tài liệu tại Đề thi