Tại sao lại phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng?

Tại sao lại phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng? 

– Vai trò đặc biệt của Đồng bằng sông Hồng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội:  

                 Là vựa lúa lớn thứ hai của nước ta và là vùng phát triển CN dịch vụ quan trọng của cả nước. 

– Cơ cấu kinh tế theo ngành có nhiều hạn chế không phù hợp với tình hình phát triển hiện nay.       

                    Trong  cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn chiếm vị trí quan trọng, công nghiệp tập trung ở các đô thị lớn, dịch vụ chậm phát triển. 

– Số dân đông, mật độ cao, việc phát triển kinh tế với cơ cấu cũ không đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống. 

– Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm khai thác có hiệu quả những thế mạnh vốn có, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. 


 

Tại sao lại phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng?

 

Tại sao lại phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng?

 

Tại sao lại phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng?

…………………………………………

Xem thêm tài liệu tại Đề thi