Tại sao việc tăng cường CSHT GTVT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng duyên hải Nam Trung Bộ?

Tại sao việc tăng cường CSHT GTVT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng duyên hải Nam Trung Bộ? 

-QL 1, đường sắt Bắc-Nam được nâng cấp, hiện đại hoá làm tăng khả năng vận chuyển Bắc-Nam. 

-Giao thông Đông-Tây góp phần giao thương các nước láng giềng kể cả lên Tây Nguyên. 

-Một số cảng nước sâu đang được xây dựng: Dung Quất, Đà Nẵng… 

-Hệ thống sân bay được khôi phục, hiện đại: Đà Nẵng, Nha Trang… 

 Việc đẩy phát triển CSHT GTVT đang tạo ra những thay đổi lớn trong sự phát triển KT-XH của vùng: 

-Cho phép khai thác có hiệu quả TNTN để hình thành cơ cấu kinh tế của vùng. 

-Thúc đẩy các mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước. 

-Cho phép khai thác các thế mạnh về kinh tế biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư, hình thành các khu công nghiệp, khu kinh tế mở… 

…………………………………………

Xem thêm tài liệu tại Đề thi