Tuesday, October 4, 2022
HomeLớp 9Sinh Học 9Tập xác định của hàm số mũ

Tập xác định của hàm số mũ

Với hàm số mũ:

thì không có điều kiện. Nghĩa là tập xác định của hàm số mũ này là R.

Vì vậy khi chúng ta gặp bài toán tìm tập xác định của hàm số mũ

Thì ta chỉ viết điều kiện để cho u(x) xác định.

Ví dụ: Tìm tập xác định của hàm số mũ:

Đáp án:

Bài 1: Tìm tập xác định D của hàm số mũ y=(x2-1)-8

Lời giải: Hàm số xác định khi và chỉ khi x2-1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Bài 2: Tìm tập xác định của hàm số mũ:

Lời giải:

Bài 3: Tìm tập xác định D của hàm số mũ y=log(x2-6x+5)

Lời giải:

Bài 4: Tìm tập xác định của hàm số mũ y=(x2-16)-5 – ln(24-5x-x2)

Lời giải: Tập xác định của hàm số mũ y = (x2-16)-5 – ln(24-5x-x2) là:

Vậy tập xác định của hàm số mũ là : D=(-8;3){-4}.

Bài 5: Tìm tập xác định D của hàm số mũ

Lời giải: Hàm số xác định khi và chỉ khi 1-x2 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Bài 6: Tìm tập xác định D của hàm số mũ

Lời giải: Hàm số xác định khi và chỉ khi 1-2x > 0 ⇔ x < 1/2

xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments