Thử sức cùng Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hoá Học – THCS Nguyễn Hoa

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 môn Hoá lớp 9 của trường THCS Nguyễn Hoa, đề gồm 12 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận cụ thể như sau:

KIỂM TRA CUỐI  KÌ II

Môn : Hóa học 9

I. Trắc nghiệm( 4 điểm)

A. Chọn câu trả lời đúng( Bằng cách khoanh tròn vào chữ cái a, b, c, d) (3 điểm)

Câu 1: Cần bao nhiêu gam Clo đủ để tác dụng với kim loại Nhôm tạo thành 26,7g AlCl3:

a. 12,3g    b. 13,2g     c. 21,3g       d. 23,1g

Câu 2: Có 4 dung dịch NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết:

a. Quỳ tím.    b. Phelnolphtalein    c. Dung dịch BaCl2  d. Dung dịchAgNO3

Câu 3: Hiđrocacbon A có chứa 80% cacbon về khối lượng. CTHH của A là:

a. CH4     b. C2H6           c. C3H8           d. C2H4

Câu 4: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính kim loại giảm dần:

a. Na>Mg>Ni >Zn>Sn    b.Na>Mg>Zn>Ni>Sn c.

c. Sn>Ni>Zn>Mg>Na        d. Mg>Na>Zn>Ni>Sn

Câu 5:Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở điểm nào?

a. Thành phần phân tử    b. Cấu tạo nguyên tử

c. Độ tan trong nước         d. Phản ứng thủy phân

Câu 6:Trong thành phần chất Protein ngoài các nguyên tố C, H, O thì nhất thiết phải có nguyên tố nào ?

a. P      b. S       c. N        d. Fe

Câu 7: Muối Natri của axit béo được gọi là gì ?

a. Este    b. Dầu mỏ    c. Muối hữu cơ    d.  Xà phòng

Câu 8: Nhiên liệu nào sau đây được dùng trong đời sống được coi là sạch nhất :

a. Dầu hỏa    b. Than     c. Củi      d. Khí gaz

Câu 9: Chất khí nào nhẹ nhất trong các khí sau:

a. CH4     b. C2H2         c. C2H4         d. NH3

Câu 10: Dẫn khí cacbonic vào nước, sau đó cho quỳ tím vào thì quỳ tím chuyển sang màu:

a. Hồng    b. Xanh     c. Đỏ       d. Tím

Câu 11: Thực hiện phản ứng thế giữa metan và khí clo theo tỉ lệ về thể tích là 1: 3 thì sản phẩm là:

a. CH3Cl     b. CH2Cl2     c. CHCl3      d. CCl4

Câu 12: Phản ứng đặc trưng của hợp chất hiđrocacbon là:

a. Phản ứng cộng    b. Phản ứng thế

c. Phản ứng phân hủy          d. Phản ứng cháy

B. Ghép nội dung ở cột I với nội dung cột II sao cho phù hợp (1 điểm)

II. Tự luận ( 6 điểm )

Câu 1: Thực hiện chuỗi biến hóa  và ghi rõ điều kiện( nếu có): (2đ)

Câu 2: Viết CTCT của các chất có tên gọi sau đây: Axetilen, Rượu etylic, Axit axetic, Etilen. (1 đ)

Câu 3:  Nêu ứng dụng của đường saccarozơ. Kể tên 5 nhà máy đường ở Việt Nam mà em biết ( tên nhà máy và tỉnh, thành phố nhà máy đó đang  hoạt động)(1đ)

Câu 4:Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic

  1. Tính khối lượng sản phẩm ? (0.5 đ)
  2. Tính thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên. Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí? (1đ)
  3. Tính khối lượng glucozơ để lên men thu được lượng rượu trên? (0,5đ)

( Các chất khí được đo ở đktc )

( Biết O=16, H=1, C=12, Al=27, Cl=35,5)

—– Hết —–

Xem thêm tài liệu tại Đề thi