Sunday, August 14, 2022
HomeLớp 6Tin Học 6Tổng hợp 1 số bài tập thực hành địa lý lớp 12

Tổng hợp 1 số bài tập thực hành địa lý lớp 12

 

Tổng hợp một số bài tập thực hành địa lý lớp 12

Tất cả chỉ mang tính chất tham khảo.

Bài 1.
Sản lượng lương thực quy thóc của
nước ta thời kỳ 1980 – 1997 (Đơn vị: triệu tấn)
a)      Vẽ biểu đồ đường thể hiện tình
hình phát triển sản xuất lương thực của Việt Nam trong thời kỳ 1980 – 1997?
b)     Nhận xét tình hình sản lương thực
trong thời kỳ nói trên và những nguyên nhân chủ yếu làm tăng sản lương thực ở
nước ta?
Bài 2.
Diện tích gieo trồng và sản lượng
lúa cả năm của cả nước, ĐBSH, ĐBSCL.
Sản lượng (Nghìn
tấn)
a)      Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện
tích gieo trồng và sản lượng lúa cả năm của ĐBSH, ĐBSCL so với cả nước qua các
năm trên.
b)     Nhận xét sự biến động Diện tích
gieo trồng và sản lượng lúa cả năm của cả nước, ĐBSH, ĐBSCL qua các năm trên.
c)      Nhận xét và giải thích tỉ trọng
về diện tích gieo trồng và sản lượng lúa cả năm của ĐBSH, ĐBSCL so với cả nước
qua các năm trên.
Bài 3.
Diện tích gieo trồng cây công
nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm (nghìn ha).
Cây
công nghiệp hàng năm
Cây
công nghiệp lâu năm
a)      Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích
gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng
thời gian từ năm 1975 – 2005.
b)     Vẽ biểu đồ đường thể hiện xu hướng
biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu
năm trong khoảng thời gian từ năm 1975 – 2005.
c)      Nhận xét xu hướng biến động diện
tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong
khoảng thời gian từ năm 1975 – 2005. Giải thích nguyên nhân.
d)     Sự thay đổi trong cơ cấu diện
tích cây công nghiệp có liên quan như thế nào đến sự thay đổi trong phân bố sản
xuất cây công nghiệp?
Bài 4.
Sản lượng điện và than của nước
ta.
Than sạch (Triệu
tấn)
a)      Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng điện và than của nước ta thời
kỳ 1990 – 2010?
b)     Vẽ biểu đồ đường thể hiện tình
hình sản xuất điện và than của nước ta
thời kỳ 1990 – 2010?
c)      Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng
trưởng điện và than của nước ta thời
kỳ 1990 – 2010? Lấy mốc năm 1990 = 100%
d)     Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện sản lượng điện và than của nước ta thời
kỳ 1990 – 2010?
e)      Tính sự gia tăng sản lượng điện và than của nước ta thời
kỳ 1990 – 2010
f)      Nhận xét giá trị sản xuất của các
sản phẩm này?
g)     Nhận xét tình hình tăng trưởng sản
xuất của các sản phẩm này?

  

Bài 5.
Số lượng một số loại gia súc của
Việt Nam
a)      Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng
đàn Trâu và Bò của nước ta trong thời kỳ trên?
b)     Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng
đàn Trâu và Lợn của nước ta trong thời kỳ trên?
c)      Vẽ biểu đồ đường thể hiện tình
hình gia tăng số lượng đàn Trâu và Bò của nước ta trong thời kỳ trên?
d)     Vẽ biểu đồ đường thể hiện tình
hình gia tăng số lượng đàn Trâu và Lợn của nước ta trong thời kỳ trên?
e)      Vẽ biểu đồ đường thể hiện tình
hình gia tăng số lượng đàn gia súc của nước ta trong thời kỳ trên. Lấy năm
1995=100%.
f)      Nhận xét số lượng đàn gia súc của
nước ta trong thời kỳ trên?
g)     Nhận xét tình hình phát triển đàn
gia súc trong thời kỳ nói trên?
h)     Nhận xét tốc độ tăng trưởng số
lượng đàn gia súc của nước ta trong thời kỳ trên.
Bài 6.
Tổng giá trị xuất khẩu và nhập
khẩu của nước ta trong thời kỳ 1990 – 1997 (Đơn vị: Triệu USD)
a)      Vẽ biểu đồ cột thể hiện tổng giá
trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta trong thời kỳ 1997-2010?
b)     Vẽ biểu đồ tròn để thể hiện cơ
cấu xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta các năm 1997 và 2010?
c)      Vẽ biểu đồ miền để thể hiện cơ
cấu xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta trong thời kỳ 1997-2010?
d)     Nhận xét mối quan hệ giữa xuất
khẩu và nhập khẩu trong thời kỳ nói trên?
Bài 7.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
phân theo các ngành kinh tế ở nước ta (đơn vị: %)
Nông, lâm ngư
nghiệp
Công nghiệp và
xây dựng
a)      Vẽ biểu đồ cơ cấu giá trị tổng
sản phẩm trong nước phân theo ngành kinh tế ở nước ta năm 2000 và 2010?
b)     Nhận xét và giải thích sự chuyển
dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta trong thời gian qua?
Bài 8.
Khối lượng hàng hóa luân chuyển
phân theo ngành vận tải của nước ta thời kỳ 1990 – 1997 (đơn vị: triệu tấn/km)
a)      Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu khối
lượng hàng hóa luân chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta trong thời kỳ trên.
b)     Nhận xét về khối lượng hàng hóa
luân chuyển trong thời kỳ nói trên?
Bài 9.
Diện tích cây chè, cà phê, cao su
năm 1985 và năm 1995 ở nước ta (Đơn vị: nghìn ha)
a)      Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện
tích của 3 loại cây công nghiệp lâu năm: cây chè, cà phê, cao su năm 1985 và
năm 1995.
b)     Nhận xét và giải thích nguyên
nhân sự thay đổi diện tích của 3 loại cây nói trên.
Bài 10.
 Cơ cấu giá trị sản lượng của ngành trồng trọt,
chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp ở nước ta (Đơn vị: %)
Dịch
vụ nông nghiệp
a)      Vẽ biểu đồ tròn thể hiện chuyển
dịch cơ cấu giá trị sản lượng của ngành trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông
nghiệp ở nước ta năm 2005 và 2010.
b)     Vẽ biểu đồ miền thể hiện chuyển
dịch cơ cấu giá trị sản lượng của ngành trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông
nghiệp ở nước ta trong giai đoạn trên?
c)      Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu
trong ngành sản xuất nông nghiệp?
Bài 11.
Cơ cấu dân số phân theo thành thị
và nông thôn (%)
a)      Vẽ biểu đồ tròn thể hiện Cơ cấu
dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta các năm 2005 và 2010.
b)     Vẽ biểu đồ miền thể hiện Cơ cấu
dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta các năm trên.
c)      Nhận xét sự thay đổi Cơ cấu dân
số phân theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn trên.
MỘT SỐ BÀI TÍNH TOÁN THƯỜNG GẶP
1.
Tính
độ che phủ rừng qua một số năm ở nước ta
Diện tích cả nước (km2)
Tổng diện tích rừng (triệu ha)
Diện tích rừng tự nhiên (triệu
ha)
Diện tích rừng trồng (triệu ha)
Độ che phủ = Tổng diện tích rừng/Diện
tích cả nước
2.
Cán
cân xuất nhập khẩu của Việt Nam thời kỳ 1989 – 1999   (Đơn vị: triệu USD)
Cán cân xuất
nhập khẩu
Cán cân xuất
nhập khẩu =
Xuất khẩu – Nhập khẩu
3.
Tính
cân bằng ẩm của một số địa phương nước ta
Cân
bằng ẩm =
Lượng mưa – Lượng bốc hơi
4.
Cho
bảng số liệu về tỷ suất sinh và tỷ suất tử dưới đây:
Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)
Tỷ
lệ gia tăng dân số tự nhiên = (
Tỷ
suất sinh – Tỷ suất tử)/10
5.
Tính
năng suất lúa ở nước ta dưới đây
Sản lượng lúa cả
năm (triệu tấn)
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha)
6.
Tính
sản lượng lúa bình quân theo đầu người/năm
Số dân (triệu
người)
Sản lượng lúa
(triệu tấn)
Sản lượng lúa bình quân theo đầu người/năm (kg/người)
7.
Tính
tốc độ tăng trường sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của nước ta trong thời
kỳ 1976 – 1997. Cho năm 1976 = 100%
Than sạch (Nghìn tấn)
8.
Dân số và diện tích phân theo
vùng của nước ta, năm 2009

 

Mật độ dân số (người/km2)
Đồng bằng sông Hồng
Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung  Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long

Xem thêm bài tập thực hành Địa Lý 12: Tại Đây

Xem thêm bài tập thực hành các môn khác: Tại Đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments