Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu

Câu hỏi: Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu

A. Bán cầu đại não

B. Tiểu não

C. Tủy sống

D. Trụ giữa

Đáp án C.

Giải thích: Tủy sống giữ một chức năng vô cùng quan trọng là sự phản xạ. Có thể nói rõ là sự phản ứng tức thời của cơ thể mà không cần não xử lý, nó bảo vệ chúng ta khỏi những mối nguy hiểm hằng ngày.

#tradapan