Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất

Câu hỏi: Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất

A. mang tính chất nhiệt đới gió mùa.
B. mang tính chất nhiệt đới khô.
C. mang tính chất ôn hòa.
D. mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

Đáp án D.

Giải thích: Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

#tradapan