Xem ngay đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Toán có đáp án

Dưới đây là đề thi cuối năm môn toán lớp 3 có đáp án.  Đề thi gồm 4 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, cụ thể như sau:

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 3

I/ Trắc nghiệm (4 điểm)

1. Tính diện tích hình chữ nhật:

A. 64cm2     B. 207cm2      C. 14 cm2

2. Tính diện tích hình vuông có cạnh 8 cm

A. 16cm2       B. 64cm2     C. 32 cm2

3. An có 30 cái kẹo. An cho Lan 1/5 số kẹo của mình.

Hỏi An còn lại bao nhiêu cái kẹo?

A. 6 cái      B. 36 cái        C. 24 cái

4. Hải có 100 viên bi. Số bi của Hải gấp 5 lần số bi của Quân. Hỏi Quân ít hơn Hải bao nhiêu viên bi?

A. 80 viên    B. 20 viên     C. 50 viên

II. Tự luận (6 điểm)

1. Tìm X (1đ)

a.X- 769=778         b.X x 2= 86         c.X + 789= 1465            d.X: 9= 56

2. Đặt tính rồi tính (1đ)

a.1234+ 457                        b.987- 645                       c.755: 5

3. Điền dâu thích hợp vào chỗ trống>< =(1đ)

a. 987…..967                      b. 146…..255

c. 123×4…..492                 d. 1212…..1212+1-1

4. Một cửa hàng ngày đầu bán được 123 kg gạo. Ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 46 kg. Ngày thứ ba bán được bằng ¼ tổng số gạo của ngày đầu và ngày thứ hai. Hỏi cả ba ngày bán được tất cả bao nhiêu kg gạo?(3đ)


Đáp án đề thi

I/Trắc nghiệm

  1. B
  2. B
  3. A
  4. A

II/Tự luận

Câu 1.

a.x=1547

b.x=43

c.x=676

d.x=504

Câu 2.

a.1691

b.342

c.151

Câu 3.

a.>

b.<

c.=

d.=

Câu 4.

Ngày thứ hai cửa hàng bán được là:

123 – 46 = 77(kg gạo)

Cả hai ngày cửa hàng đó bán được số gạo là:

123 + 77 = 200 (kg gạo)

Ngày thứ ba cửa hàng đó bán được số gạo là:

200 : 4 = 50 (kg gạo)

Cả ba ngày cửa hàng đó bán được là:

200 + 50 (hoặc 123 + 77 + 50)=250(kg gạo)

Đáp số:250 kg gạo.

Xem thêm tài liệu tại Toán 3