Giải Pronunciation – Review Unit 4 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

 

Hướng dẫn giải bài Pronunciation – Review Unit 4 Festivals and free time trang 93 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

 

Pronunciation

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại.)

1. A. fashion

2. A. show

3. A. sometimes

B. talent

B. cow

B. fireworks

C. candy

C. flower

C. always

D. milkshake

D. town

D. parades

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

(Khoanh chọn từ khác với ba từ còn lại về vị trí của trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau.)

4. A. festival

5. A. location

6. A. before

B. decorate

B. apartment

B. lucky

C. important

C. important

C. visit

D. family

D. Halloween

D. pizza

 

Câu 1 – 3: Cách phát âm [a], [ow], [s]

Câu 4 – 6: Trọng âm từ có 2, 3 âm tiết

 

1. D

2. A

3. B

4. C

5. D

6. A

1. D

Phần được gạch dưới ở phương án D được phát âm /eɪ/, các phương án còn lại được phát âm /æ/.

2. A

Phần được gạch dưới ở phương án A được phát âm /əʊ/, các phương án còn lại được phát âm /aʊ/.

3. B

Phần được gạch dưới ở phương án B được phát âm /s/, các phương án còn lại được phát âm /z/.

4. C

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

5. D

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

6. A

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Xem thêm tài liệu tại Tiếng Anh 6