Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của

Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của…

A. tARN

B. mARN

C. Mạch mã gốc

D. Mạch mã hóa

Để trả lời được câu hỏi về khuôn mẫu cho quá trình phiên mã trước hết chúng ta cần nắm rõ khái nhiệm Phiên mã là gì?

Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn ADN. Mặc dù gen được cấu tạo từ 2 mạch nuclêôtit nhưng trong mỗi gen chỉ có một mạch được dùng làm khuôn (mạch mã gốc) để tổng hợp nên phân tử ARN.

Vậy đáp án đúng là C: Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của mạch mã gốc.

Xem thêm tài liệu hay tại đây