Sunday, October 2, 2022
HomeLớp 10Địa Lý 1030 BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ

30 BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ

30 BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ – LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Bài 1:
Cho bảng số liệu sau :
DÂN
SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1979, 1989, 2005
Tổng số ( nghìn người)
Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số qua các năm kể trên ?
Bài 2 : (2 điểm ) Cho bảng số liệu sau : Một số chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh- Năm 2005
Sản lượng công nghiệp
Tổng số lao động trong các
doanh nghiệp(nghìn người)
a. Tính tỉ lệ % các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
b. So sánh 2 trung tâm công nghiệp Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Bài 3:  : (3 điểm)        Cho bảng số liệu sau :
  Cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng ở nước ta  Năm 2005 (đơn vị : %)
Cơ cấu sản lượng lúa
Đồng bằng sông Hồng
Trung du và miền núi Bắc
Bộ
Duyên hải Nam Trung bộ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
  a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng  nước ta- năm 2005
  b. Nhận xét và giải thích cơ cấu sản lượng lúa ở các vùng nước ta
Bài 4: (3 điểm) Cho bảng số liệu về mật độ dân số các vùng trong năm 2006
( đơn vị: người/km2 )
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mật độ dân số của các vùng trong năm 2006.
Bài 5: ( 3 điểm) Cho bảng số liệu sau:
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH TRỒNG LÚA Ở NƯỚC TA, Thời kì 1980 -2005.
Năng suất lúa cả năm ( tạ/
ha)
Sản lượng lúa cả năm(
triệu ha)
a/ Tính chỉ số tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa qua các năm ( lấy năm 1980 = 100%).
b/ Từ số liệu đã tính, hãy vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đường biểu diễn diện tích, năng suất và sản
lượng lúa từ năm 1980 – 2005.
c/ Qua bảng số liệu, hãy nêu tình hình phát triển của ngành trồng lúa và cho biết nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất lúa trong những năm gần đây.
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2005.
( Đơn vị: %)
Công nghiệp – Xây dựng
 a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990- 2005.(1,5 điểm)
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.(1,5 điểm)
Cho bảng số liệu dưới đây về diện tích và sản lượng cà phê nhân nước ta thời kì 1990- 2005.
Diện tích trồng cà phê
(nghìn ha)
Sản lượng cà phê nhân
(nghìn tấn)
a.Vẽ biểu đồ kết hợp tốt nhất thể hiện sự phát triển diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta thời lì 1990- 2005.
b.Qua biểu đồ đã vẽ hày nhận xét, giải thích về sự biến động diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta thời kì trên.(1.5đ)
Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế ở Đông Nam Bộ thời kì 1995- 2005.Đơn vị: tỉ đồng
Năm/ thành phần kinh tế
Có vốn đầu tư nước ngoài
a.Tính ra cơ cấu % theo các thành phần kinh tế (0.5đ)
b.Nhận xét, giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu trên ở Đông Nam Bộ (1.5
  Cho bảng số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp               ( Đơn vị %)
               Năm
Dịch vụ nông nghiệp
Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 1990 và 2005 . Nhận xét
Bài 10: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
SỐ DÂN CỦA VIỆT NAM,GIAI ĐOẠN 1901- 2006 (Đơn vị: triệu người)         
            Nhận xét về tình hình gia tăng dân số ở nước ta.
Bài 11: Cho bảng số liệu sau:
a) Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí Minh.
b) Qua biểu đồ, so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên.
Bài 12 a .Cho bảng số liệu sau đây :
CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ TÂY NGUYÊN, NĂM 2006
Trung du miền núi Bắc Bộ
1.Tính cơ cấu sử dụng đất của trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên .
2.Vẽ biểu đồ cơ cấu sử dụng đất của trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên .
Dựa vào biểu đồ đã vẽ; so sánh và giải thích đặc điểm cơ cấu sử dụng đất ở hai vùng trên .
Cho bảng số liệu sau: Hiện trạng sử dụng đất của nước ta
Loại đất sử dụng
Năm  2000
(nghìn ha)
Đất chuyên dùng và thổ cư
1. Tính cơ cấu các loại đất năm 2000 của nước ta
2. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu vốn đất của nước ta
Nhận xét sự biến động các loại đất nói trên
Bài 14: Cho bảng số liệu sau:
GIÁ TRỊ HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM PHÂN THEO NHÓM HÀNG NĂM 2000 VÀ 2005           
Đơn vị: triệu USD
Công
nghiệp nặng và khoáng sản
Công
nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp
            a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2000 và 2005.
            b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về quy mô và  cơ cấu hàng xuất khẩu trong thời gian trên
Bài 15: Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn (đơn vị %)
Hãy so sánh và nhận xét về sự thay đổi tỷ trọng dân số thành thị, nông thôn giai đoạn 1990 –
2005 ở nước ta.
Bài 16 Cho bảng số liệu sau:
Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ  (giá so sánh 1994)
                                                                          Đơn vị : tỉ đồng

Năm
        Thành phần kinh tế
Khu vực ngoài nhà nước
Khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài
           1. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm 1995 – 2005.
            2. Nêu nhận xét.
Bài 17: Sự biến động diện tích rừng qua một số năm
Tổng diện tích có rừng
(triệu ha)
Diện tích rừng tự nhiên
(triệu ha)
Diện tích rừng trồng
(triệu ha)
       Hãy nhận xét về biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 – 1983 và 1983 – 2005. Vì sao có sự biến động đó?
  Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT
NGÀNH TRỒNG TRỌT ( Đơn vị %)
a, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta năm 1990 và năm 2005
b, Nhận xét về sự thay đổi giá trị sản xuất ngành trồng trọt qua các năm 1990 và 2005
Bài 19  Cho bảng số liệu về  Tổng diện tích rừng Việt Nam :
Tổng diện tích rừng (
Triệu ha )
a/ Biết diện tích phần đất liền và hải đảo của nước ta là 33,1 triệu ha, hãy tính độ che phủ rừng nước ta ( % ) trong các năm nói trên ?
b/ Nêu hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng và biện pháp bảo vệ rừng nước ta?
Bài 20  Cho bảng số liệu về giá  trị xuất nhập khẩu của nước ta qua các năm (Tỉ USD) :
a/ Vẽ biểu đồ biểu thị tốc độ tăng trưởng của giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của nước ta qua các năm ( Lấy 1990 = 100%)
b/ Nhận xét tốc độ tăng trưởng của giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của nước ta qua các
năm  ?
Bài 21 Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế) (Đơn vị: tỉ đồng)

Ngoài nhà nước( tập thể, tư nhân, cá thể)
Khu vực có vốn đầu tư của nước ngoài
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996-2006. Nêu nhận xét.

 Bài 22: Cho bảng số liệu sau: CƠ CẦU GIÁ TRỊ XUẤT  KHẨU HÀNG HOÁ PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: %)

                          Năm
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp
Hàng nông-lâm-thuỷ sản
Hãy nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta giai đoạn 1995-2005
Bài 23:  Dựa vào bảng số liệu sau
SẢN LƯỢNG THAN, DẦU MỎ VÀ ĐIỆN Ở NƯỚC TA
Dầu mỏ (Triệu tấn)
a/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất  thể hiện các sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng nước ta thời kỳ
1990-2005(2đ).
b/ Giải thích nguyên nhân của sự tăng trưởng các sản phẩm trên(1đ).
Bài 24: Cho bảng số liệu: S gieo trồng cây CN (đơn vị nghìn ha)
a.      Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện ?
b.      Nhận xét và giải thích sự biến động diện tích gieo trồng và sự thay đổi cơ cấu cây trồng  của cây CN từ 1975— 2005

Bài 25: Cho bảng số liệu : Tình hình sản xuất sợi và vải lụa từ giai đoạn 1990—2005

a.      Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện
b.      Hãy nhận xét về tốc độ tăng trưởng của nghành công nghiệp dệt qua biểu đồ trên
Bài 26:  Cho bảng số liệu về sản lượng một số nghành CN  da, giày
Giày,
dép da (triệu đôi)
Giày
vải (triệu đôi)
 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện một số sản phẩm của ngành CN da, giày ở nước ta
 2. Dựa vào biểu đồ hãy nhận xét và giải thích tình hình phát triển ngành CN đó
Bài 27: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
                        Một số sản phẩm của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng:
                       
                                   Năm
Vải lụa ( triệu mét )
Quần áo may sãn (triệu cái)
Giày, dép da ( triệu đôi)
Giấy, bìa ( nghìn tấn)
 1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ gia tăng một số sản phảm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở nước ta
 2. Hãy nhận xét và giải thích vì sao có sự tăng trưởng đó

 Bái 28: Dựa vào bảng sau :
Giá trị sản xuất CN phân theo thành phần kinh tế ( đơn vị tỉ đồng)

                                   Năm
KV
có vốn đầu tư nước ngoài
 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị sản xuất CN phân theo thành phần kinh tế trong 2 năm trên
 2. Nhận xét giải thích sự thay đổi giá trị sản xuất CN trong 2 năm đó
Bài 29: Cho bảng số liệu sau
      Cơ cấu giá trị sản xuất CN phân theo nhóm ngành (Đơn vị :%)
                                   Năm
  1996
Sản
xuất, phân phối điện, khí  đốt, nước
 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất CN phân theo nhóm ngành của nước ta
 2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch này.
Bài 30: Cho bảng số liệu sau: Số lượt  khách và số doanh thu từ du lịch của nước ta
Khách nội địa( triệu lượt khách)
Khách quốc tế ( triệu lượt khách)
Doanh thu từ du lịch (nghìn tỉ đồng)
  1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện số lượt khách và số doanh thu của ngành du lịch nước ta thời gian trên
  2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments