Chữ nôm và chữ quốc ngữ giống nhau ở điểm nào

Câu hỏi: Chữ nôm và chữ quốc ngữ giống nhau ở điểm nào

A. Đều vay mượn từ Trung Hoa.

B. Đều ghi được âm tiếng Việt.

C. Đều do nho sĩ sáng tạo ra.

D. Đều dùng chữ cái La-tinh.

Đáp án B.

Giải thích: Chữ nôm và chữ quốc ngữ giống nhau ở điểm đều ghi được âm tiếng Việt.

Xem thêm tài liệu tại Đề thi