Tuesday, October 4, 2022
HomeSinh HọcCông thức và bài tập về Hiệu suất sinh thái

Công thức và bài tập về Hiệu suất sinh thái

 

Hiệu suất sinh thái là gì?

Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng sau tích lũy được thường là 10% so với bậc trước liền kề (Hiệu suất sinh thái luôn luôn nhỏ hơn 100%).

Ví dụ hiệu suất sinh thái của một hệ sinh thái

Công thức tính hiệu suất sinh thái

Hiệu suất sinh thái có thể biểu diễn bằng công thức:

eff = Ci+1 / Ci x 100%

Trong đó, eff là hiệu suất sinh thái (tính bằng %), Ci là bậc dinh dưỡng thứ i, Ci+1 là bậc dinh dưỡng thứ i+1 sau bậc Ci.

Hoặc

Bài tập mẫu về tính hiệu suất sinh thái

Ví dụ:

Biết năng lượng mặt trời chiếu xuống một hệ sinh thái là 9.109 kcal. Năng lượng của sinh vật sản xuất là 45 x 108 kcal. Năng lượng sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 45.107kcal, của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 9.107 kcal. Biết hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 10%. Xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2.

Đáp án:

– Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1: 

– Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2: 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments