Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

 

Câu hỏi: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

A. cơ quan
B. mô
C. các đại phân tử
D. tế bào

Đáp án D.

Giải thích: Tế bào là đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật vì

– Sự sống chỉ được biểu hiện bắt đầu từ cấp độ tế bào.

– Mọi cơ thể sống đều có cấu tạo tế bào. Tế bào thực hiện được mọi chức năng cơ bản của một cơ thể sống (sinh trưởng, phát triển và sinh sản).

 Xem thêm tài liệu tại Đề thi