Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Câu hỏi: Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài giải:

Cách mạng tư sản Thời gian Sự kiện
Cách mạng tư sản Anh Tháng 4 – 1640 Sác-lơ I triệu tập Quốc hội.
Tháng 8 – 1642 Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.
1642 – 1648 Nội chiến giữa Quốc hội với nhà vua.
Tháng 1 – 1649 Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Năm 1653 Nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của cách mạng.
Tháng 12 – 1688 Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập.
Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Cuối năm 1773 Sự kiện “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.
Đầu tháng 9 – 1774 Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a
Tháng 4 – 1775 Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.
Tháng 5 – 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, thành lập “Quân đội thuộc địa” do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.
Ngày 4 -7 – 1776 Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ ra đời.
Ngày 17 – 10 – 1777 Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.
Năm 1781 Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh kết thúc.
Năm 1783 Anh kí hiệp ước Vec-xai chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.


Xem thêm tài liệu tại Đề thi