Thursday, October 6, 2022
HomeĐề ThiLập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh...

Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Câu hỏi: Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài giải:

Cách mạng tư sản Thời gian Sự kiện
Cách mạng tư sản Anh Tháng 4 – 1640 Sác-lơ I triệu tập Quốc hội.
Tháng 8 – 1642 Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.
1642 – 1648 Nội chiến giữa Quốc hội với nhà vua.
Tháng 1 – 1649 Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
Năm 1653 Nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của cách mạng.
Tháng 12 – 1688 Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập.
Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Cuối năm 1773 Sự kiện “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.
Đầu tháng 9 – 1774 Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a
Tháng 4 – 1775 Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.
Tháng 5 – 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, thành lập “Quân đội thuộc địa” do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.
Ngày 4 -7 – 1776 Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chủng quốc Mĩ ra đời.
Ngày 17 – 10 – 1777 Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.
Năm 1781 Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh kết thúc.
Năm 1783 Anh kí hiệp ước Vec-xai chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.


Xem thêm tài liệu tại Đề thi

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments