[PDF] Sách Tiếng anh 11 Global success

Sách Tiếng anh 11 Global success là cuốn sách như thế nào, liệu có phù hợp với chương trình mới?

                Tiếng Anh 11 Global Success được phát triển theo đường hướng phát triển năng lực, nhằm đảm bảo người học sau khi hoàn thành chương trình sẽ đạt được trình độ 3.2 trong Khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Tiếng Anh 11 – Global Success được biên soạn theo đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp được xây dựng theo quan điểm lấy năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ là phương tiện để hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp thông qua nghe, nói, đọc, viết.

 1. Tiếng anh 11 Global success trước khi đổi mới- Điểm khác biệt giữa chương trình Tiếng Anh thí điểm và chương trình môn Tiếng Anh 2018

– Chương trình Tiếng Anh lớp 11 tuân thủ các quy định được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các định hướng  chung về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả học tập và điều kiện thực hiện chương trình.

– Chương trình Tiếng Anh lớp 11 được xây dựng theo quan điểm lấy năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ là phương tiện để hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp thông qua nghe, nói, đọc, viết.

– Chương trình Tiếng Anh lớp 11 được thiết kế trên cơ sở hệ thống chủ điểm, chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa và phù hợp với môi trường học tập, sinh hoạt của học sinh, phù hợp với việc phát triển năng lực giao tiếp theo yêu cầu cần đạt quy định cho lớp 11. Thông qua việc triển khai hệ thống chủ điểm và chủ đề trong Chương trình, học sinh có thể được trang bị thêm nội dung của các môn học khác ở mức độ phù hợp và khả thi.

– Chương trình Tiếng Anh lớp 11 đảm bảo lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm trong quá trình dạy học. Năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh được phát triển thông qua hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn quá trình dạy học, khuyến khích học sinh tham gia hoạt động luyện tập ngôn ngữ ở mức tối đa và từng bước nâng cao khả năng tự học.

– Chương trình Tiếng Anh lớp 11 đảm bảo tính liên thông và tiếp nối của việc dạy học Tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT  trong hệ thống dạy tiếng Anh bắt buộc hệ 10 năm (từ lớp 3 đến lớp 12).

– Chương trình Tiếng Anh lớp 11 đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo và tính mở nhằm đáp ứng nhu cầu và phù hợp với điều kiện dạy học Tiếng Anh đa dạng ở các địa phương.

– Hai chương trình này đều yêu cầu về kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ ở mỗi cấp giống nhau vì cùng tham chiếu theo khung năng lực chung châu Âu và khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Điểm khác biệt có thể dễ nhận thấy nhất là chương trình Tiếng Anh theo chương trình GDPT 2018 đã kết hợp ba chương trình thí điểm làm một và viết theo chương trình mở: ở cuối các nội dung: theme, topics, kiến thức ngôn ngữ đều để ba chấm (…) để những người tác giả biên soạn có thể cắt giảm hoặc bổ sung một số nội dung khác nếu thấy phù hợp.

– Ngoài ra ở chương trình mới còn có một vài điều chỉnh độ dài các bài đọc, nghe và viết trong mỗi lớp, mỗi cấp để dựa vào đó những người viết sách có thể điều chỉnh độ khó của sách.

 1. Tiếng Anh 11 Global Success- những điểm khác biệt giữa SGK tiếng Anh 11 thí điểm 

+ Tiếng anh 11 Global success nội dung các đơn bị bài học, ngữ liệu, hoạt động khác biệt so với bộ sách Tiếng Anh 11 thí điểm. Thay tên một số đơn bị bài học (Unit), thay thế 1 số chủ đề nhưng vẫn đảm bảo theo yêu cầu về chủ điểm, chủ đề trong chương trình :

Kiến thức Yêu cầu cụ thể
Ngữ âm Tiếng Anh 11 – Global Success tập trung vào dạy:

– Dạng phát âm mạnh và yếu của từ, các dạng viết/phát âm tắt, nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm câu và nhịp điệu, nuốt âm

– Ngữ điệu lên và xuống, câu hỏi nghi vấn (Yes/No question) và câu hỏi có từ để hỏi, câu hỏi thay thế, câu hỏi đuôi, câu hỏi thể hiện câu mời, câu gợi ý, …

Từ vựng Tiếng Anh 11 – Global Success phát triển vốn từ vựng cho học sinh bao gồm những từ thông dụng (chỉ khái niệm, hiện tượng, sự vật) được thể hiện dưới hai hình thức ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, liên quan đến các chủ điểm và chủ đề quy định trong Chương trình. Số lượng từ được dạy trong Tiếng Anh 11 là khoảng 200-250 đơn vị.
Ngữ pháp Tiếng Anh 11 – Global Success tiếp tục củng cố và mở rộng các nội dung về ngữ pháp đã học ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, bao gồm các cấu trúc ngữ pháp dùng để phát triển năng lực giao tiếp ở mức 3-1:

– Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

– Động từ tình thái: must vs. have to

– Động từ nối (be, seem, …)

Đồng thời giới thời giới thiệu về:

– Động từ trạng thái dùng ở thì tiếp diễn

– Danh động từ (dùng như chủ ngữ, như tân ngữ, …)

– Phân từ và mệnh đề với động từ nguyên thể có to

– Danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành

– Từ nối

– Cấu tạo từ (danh từ ghép)

– Câu chẻ: It is/was … that + mệnh đề ….

 

 + Chủ đề: Tiếng anh 11 Global success Có sự thay đổi trật tự các chủ đề và thêm 2 chủ đề mới nhằm đảm bảo các chủ đề theo qui định của chương trình GDPT 2018. Các chủ đề được xây dựng phù hợp với học sinh phổ thông, mang tính định hướng về nghề nghiệp và kĩ năng.

Tiếng Anh 11 –  thí điểm Tiếng Anh 11 – Global Success
Unit 1 The generation gap A long and healthy life
Unit 2 Relationships The generation gap
Unit 3 Becoming indepedent Cities of the future
Unit 4 Caring for those in need ASEAN and Viet Nam
Unit 5 Being part of ASEAN Global warming
Unit 6 Global warming Preserving our heritage
Unit 7 Further education Education options for school-leavers
Unit 8 Our world heritage sites Becoming independent
Unit 9 Cities of the future Social issues
Unit 10 Healthy lifestyle and longevity The ecosystem

 

+Từ vựng: Các từ vựng trong Tiếng anh 11 Global success bám sát chủ đề của từng đơn vị bài học (unit) và thuộc nhóm từ có độ khó ở bậc B1.

+Ngữ pháp: Tiếng anh 11 Global success giảm tải, bổ sung thêm 2 hiện tượng ngữ pháp theo qui định chương trình TA lớp 11 và sắp xếp theo trình tự logic hơn. Hầu hết các bài ôn lại hoặc giới thiệu một hiện tượng ngữ pháp.

Tiếng Anh 11 –  thí điểm Tiếng Anh 11 – Global Success
Unit 1 – Modals: should, ought to

– must vs. have to

Past simple and present perfect
Unit 2 – Linking verbs: be, seem, verbs of perception

– Cleft sentences: It is / was

Modal verbs: must, have to and should
Unit 3 To-infinitives after certain

adjectives and nouns

– Stative verbs in the continuous

form;

– Linking verbs

Unit 4 The past simple and the present

perfect

Gerunds as subjects and objects
Unit 5 – Gerunds

– State verbs in continuous forms

Present participle and past participle clauses
Unit 6 Perfect gerunds and perfect participles To-infinitive clauses
Unit 7 The present perfect and present perfect continuous Perfect gerunds and perfect participle clauses
Unit 8 Participle and to-infinitive clauses Cleft sentences with It is/was … that/who …
Unit 9 – Question tags

– Conditional sentences type 0

Linking words and phrases
Unit 10 – Reported speech with conditionals

– Reported speech with to-infinitives and gerunds

Compound nouns

 

+Kĩ năng: Tiếng anh 11 Global success Phát triển đầy đủ cả 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết với các dạng bài đa dạng, đảm bảo độ dài và độ khó theo qui định.

+ Kĩ năng Đọc: bổ sung thêm 2 dạng bài đọc còn thiếu là Đọc – hiểu những thông tin quan trọng trong bản tin thời sự, bài báo

Kĩ năng Nghe: bổ sung thêm 1 dạng bài Nghe bản tường thuật ngắn và đưa ra các giả thuyết về những điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Kĩ năng Nói: Có các Technique box nhằm cung cấp gợi ý ngắn gọn một số đặc điểm ngôn ngữ, mẫu câu, lưu ý…

Unit Technique box
1 Cách sắp xếp và sử dụng liên từ khi đưa ra chỉ dẫn chi tiết (Outlining and Signposting)
2 Các mẫu câu giúp bắt đầu một cuộc hội thoại; thảo luận về các chủ đề trong Chương trình
3  Các mẫu câu giúp đặt câu hỏi (Asking questions) nhằm duy trì một cuộc hội thoại; thảo luận về các chủ đề trong Chương trình
4  Các mẫu câu đưa ý kiến (Giving opinions) nhằm duy trì một cuộc hội thoại; thảo luận về các chủ đề trong Chương trình
5  Các mẫu câu trình bày và sắp xếp lập luận (Presening and ordering arguments) nhằm duy trì một cuộc hội thoại; thảo luận về các chủ đề trong Chương trình
6  Các mẫu câu triển khai và đưa ví dụ (Supporting arguments and giving examples) nhằm duy trì một cuộc hội thoại; thảo luận về các chủ đề trong Chương trình
7  Các mẫu câu kết luận/kết thúc (Concluding) một cuộc hội thoại; thảo luận về các chủ đề trong Chương trình
8 Các mẫu câu giúp đưa ra chỉ dẫn: e.g. You should/ought to. Do… Don’t … Avoid ….

 

+ Tiếng anh 11 Global success Bổ sung mục Everyday English nhằm cung cấp các chức năng giao tiếp thường ngày và nội dung tích hợp kiến thức liên môn (CLIL) vào phần Communication & Culture.

Everyday English Culture/CLIL
Unit 1 Offering help and responding CLIL: Bacteria and viruses
Unit 2 Asking for and giving permission Culture: The generation gap in Asian American famillies
Unit 3 Expressing certainty and uncertainty Culture: Smart cities around the world
Unit 4 Giving compliments and responding Culture: New Year Festivals in ASEAN
Unit 5 Giving warnings and responding CLIL: Reducing the environmental impact of farming
Unit 6 Asking for and giving directions Culture: initiatives to preserve heritage around the world
Unit 7 Making an appointment Culture: UK education after secondary school
Unit 8 Expressing best wishes and responding Culture: Teen independence in the US
Unit 9 Expressing disappointment and sympathy CLIL: Social problems facing teens in the US today
Unit 10 Expressing likes and dislikes CLIL: Protecting the ecosystem- ideas from around the world

 

+ Năng lực ngôn ngữ: Tiếng anh 11 Global success có khả năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm

Bài tập 2 – phần Ngữ pháp được thiết kế để học sinh có cơ hội sử dụng các hiện tượng ngữ pháp trong tình huống giao tiếp, thay vì làm bài tập thực hành truyền thống.

(Unit 1)

+ Năng lực diễn ngôn: phát triển khả năng sắp xếp ý,  câu, đoạn văn mạch lạc

(Unit 4)

+ Năng lực văn hoá xã hội: sử dụng ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh văn hóa và xã hội

(Unit 3)

+ Năng lực chiến lược giao tiếp: khả năng xử lý những vấn đề có thể xảy ra trong giao tiếp

(Unit 2)

+ Năng lực hành động: khả năng sử dụng ngôn ngữ để đạt được hiệu quả mong muốn

(Unit 2)

2.4.3. Dạy học tích hợp các kĩ năng:

Trong giao tiếp hàng ngày, các kỹ năng thường được kết hợp và tiến hành song song với nhau. Vì thế, dạy lồng ghép các kỹ năng là thiết yếu trong việc phát triển năng lực của người học.

 

(Unit 5)

Tiếng Anh 11 Global Success có các hoạt động đóng vai, dự án và hoạt động trải nghiệm nhắm khuyến khích sự chủ động của người học.

+ Đóng vai (role-play): giúp người học sử dụng những cấu trúc, từ vựng đã học vào giao tiếp khẩu ngữ. Học sinh có cơ hội quan sát, nhận biết và thực hiện những hành vi giao tiếp phi ngôn từ. Hoạt động này cũng giúp tạo động lực giao tiếp cho người học.

(Unit 4)

(Unit 6)

+ Dự án (project): Tiếng anh 11 Global success phát triển năng lực tự chủ của học sinh, phát huy học tập hợp tác và khuyến khích dạy học theo nhiệm vụ. Năng lực học tập tự chủ của học sinh được hình thành và phát triển, quan hệ liên nhân giữa học sinh được thúc đẩy. Các dự án trong tiếng Anh 11- Global success để dễ triển khai, đa dạng các hình thức trình bày, khuyến khích sự chủ động và sáng tạo của người học.

 

Tiếng Anh 11 – CT 10 năm Tiếng Anh 11 – Global Success
Unit 1 Interviewing peers about generationgap conflicts in their family and reporting to the class Designing a poster about a healthy habit
Unit 2 Telling a story about friendship

in a storytelling contest

Carrying out a survey to find out generational differences in famillies
Unit 3 Completing a questionnaire to find out how independent you and your friends are Designing a poster about the ideal city of the future
Unit 4 Conducting a survey and preparing an action plan for voluntary work in your neighbourhood Doing research about an ASEAN member
Unit 5 Finding out information to answer quiz questions and preparing a report on ASEAN Carrying out a survey to find out how local people try to limit global warming
Unit 6 Making an action plan of an environmental activity to reduce the carbon footprint of your school and community Proposing ways to preserve a type of heritage
Unit 7 Discussing reasons for taking a gap year and reasons for starting university immediately, and presenting them in class Doing research on an educational institution
Unit 8 Selecting a heritage site in Viet Nam and making  a proposal for its preservation and protection Creating a detailed plan to develop a life skills
Unit 9 Designing a poster of an ideal city Planning an awareness campaign about a social issue
Unit 10 Giving a presentation on a longevity hot spot

Conducting a survey on factors that help people to live longer

Designing a poster about a local ecosystem and how to restore/protect it

 

(Unit 1)

 1. Các ưu điểm nổi bật của bộ sách Tiếng anh 11 Global success :

– Được thiết kế đồng bộ bao gồm SHS, SBT, SGV.

– Bám sát nhất yêu cầu về chủ điểm, chủ đề, kiến thức và kĩ năng của Chương trình GDPT môn Tiếng Anh lớp 11 (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018) và khung năng lực bậc 2 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, có tính liên thông với SGK tiếng Anh 10 – Global Success.

–  Các hoạt động đều có mục tiêu chính là năng lực giao tiếp cần đạt của bài để từ đó phát triển từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cần thiết để học sinh đạt được năng lực giao tiếp.

–  Dung lượng chuyển tải của sách Tiếng anh 11 Global success rất phù hợp, được giảm tải tổng thế phù hợp với thời lượng 105 tiết/năm của chương trình.

– Sách Tiếng anh 11 Global success có lồng ghép các nội dung văn hoá, khoa học, nghệ thuật và nội dung luyện tập các chức năng ngôn ngữ (Everyday English)… rất phù hợp và hiệu quả, giúp học sinh bước đầu làm quen với hoạt động học liên môn.

– Tiến trình bài học được thiết kế khoa học, dễ triển khai, theo định hướng giao tiếp và phát triển năng lực.

– Các hoạt động trong sách bảo đảm vừa là công cụ tổ chức dạy học tích cực, vừa là công cụ kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học.

– Sách Tiếng anh 11 Global success tập trung phát triển 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết. Các hoạt động được thiết kế theo đường hướng giao tiếp, kết hợp kĩ năng, tích hợp liên môn… giúp việc lĩnh hội và thực hành ngôn ngữ hiệu quả.

– Sách Tiếng anh 11 Global success có các hoạt động ôn tập, đánh giá thường xuyên, giữa và cuối kỳ. Sách bài tập được thiết kế với nhiều dạng bài có trong bài thi cuối cấp, giúp học sinh làm quen dần các dạng bài thi.

– Nội dung, cấu trúc SGK Tiếng anh 11 Global success có tính mở, tính mềm dẻo, tính phân hóa cao, có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh, dễ kết nối hoặc liên hệ, mở rộng với điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương; phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế của các vùng, miền.

– Ngữ liệu trong SGK Tiếng anh 11 Global success dễ hiểu, phổ biến, gần gũi với cuộc sống; có thể thay đổi phù hợp với thuần phong mĩ tục, văn hóa địa phương. Nội dung về văn hóa hài hòa giữa yếu tố nước ngoài và nhiều vùng, miền Việt Nam giúp học sinh hình thành tình yêu quê hương, đất nước.

– Sách giáo khoa Tiếng anh 11 Global success có giá phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Tất cả các học liệu liên quan đến việc dạy và học, giúp học sinh mở rộng kiến thức,… đều được miễn phí, điều này tránh tốn kém cho giáo viên, học sinh, phụ huynh

–  Nguồn tài nguyên và hệ sinh thái học liệu số của Tiếng anh 11 Global success (hoclieu.vn) đi kèm phong phú, đa dạng phù hợp với các đối tượng sử dụng và có thể linh hoạt áp dụng cho nhiều điều kiện triển khai khác nhau bao gồm :

 1. Sách bài tập
 2. Sách giáo viên
 3. Giáo án minh họa
 4. Bài giảng điện tử
 5. Audio SHS, SBT, đề kiểm tra
 6. Sách mềm SHS, SBT (phiên bản GV)
 7. Sách mềm SHS, SBT (phiên bản HS)
 8. Phân phối chương trình
 9. Video tiết dạy minh họa
 10. Video hướng dẫn phát âm
 11. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì
 12. Ngân hàng đề kiểm tra đánh giá (test bank)
 13. Học liệu thông minh
 • Sách bổ trợ :
 1. Vở bài tập tiếng Anh 11 Global Success
 2. Bài tập phát triển năng lực tiếng Anh 11
 3. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh

Download sách tiếng anh 11 Global Success tại đây:

Tải sách Tiếng anh 11 (PDF)