Tài liệu Sinh học dành cho học sinh THPT

Để xem được các nội dung AR phủ bên trong các hình ảnh có trong tài liệu này các bạn cần sử dụng phần mềm Zappar và UniteAR.

Cấu trúc tài liệu chia làm 3 chuyên đề như sau:
Chuyên đề 1. PHÂN BÀO
Chủ đề 1. CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
Chủ đề 2. GIẢM PHÂN
Chuyên đề 2. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
Chủ đề 1. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
Chủ đề 2. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
Chủ đề 3. HỆ TUẦN HOÀN
Chuyên đề 3. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
Chủ đề 1. QUY LẬT MENDEN – QUY LUẬT PHÂN LI
Chủ đề 2. QUY LẬT MENDEN – QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
Chủ đề 3. TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN
Chủ đề 4. LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
Chủ đề 5. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN
Chủ đề 6. ẢNH HƯỚNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
PHỤ LỤC
Ở mỗi chủ đề được chia thành ba phần
I. Tóm tắt lí thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập trắc nghiệm