Tại sao tài nguyên du lịch là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu đối với việc phát triển du lịch?

Tại sao tài nguyên du lịch là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu đối  với việc phát triển du lịch? 

-Tài nguyên du lịch có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành tổ chức lãnh thổ du lịch.

-Tài nguyên du lịch hấp dẫn có giá trị thu hút du khách.

-Tài nguyên du lịch có ảnh hưởng đến thời gian lưu trú của du khách.

-Tài nguyên du lịch có ảnh hưởng đến chi tiêu của du khách. -Tài nguyên du lịch tác động đến đối tượng du lịch.

Tại sao tài nguyên du lịch là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu đối  với việc phát triển du lịch?
Tại sao tài nguyên du lịch là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu đối  với việc phát triển du lịch?

…………………………………………

Xem thêm tài liệu tại Đề thi