Tại sao trong nền kinh tế thị trường, thương mại có vai trò đặc biệt quan trọng?

Tại sao trong nền kinh tế thị trường, thương mại có vai trò đặc biệt quan trọng? 

-Thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.

-Đối với sản xuất, thương mại tác động đến việc cung ứng nguyên, nhiên liệu cùng với việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra.

-Đối với tiêu dùng, thương mại không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn tạo ra nhu cầu mới.

-Thương mại có vai trò điều tiết sản xuất và hướng dẫn người tiêu dùng.

-Thúc đẩy quá trình phân công theo lãnh thổ và toàn cầu hóa thông qua h/ động xuất nhập khẩu

…………………………………………

Xem thêm tài liệu tại Đề thi