Thursday, August 18, 2022
HomeThành phần cấu trúc của hệ sinh thái

Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

Cấu trúc của hệ thống sinh thái phần cấu trúc bao gồm các phần vô sinh là sinh vật môi trường (sinh cảnh) và chủ sở hữu thành phần là quần xã sinh vật.

Hệ thống sinh bao gồm các phần vô sinh:

  • Các chất vô cơ: nước, điôxit cacbon, ôxi, nitơ, phốtpho…
  • Các chất hữu cơ: prôtêin, gluxit, vitamin, hoocmôn…
  • Hậu tố: ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, khí áp…

Chủ sở hữu của hệ thống sự sống bao gồm:

  • Sinh vật sản xuất: là những sinh vật có khả năng kết hợp và tổng hợp, tạo nên nguồn thức ăn cho mình và để nuôi các dạng sinh vật dị dạng.
  • Biểu tượng sinh vật: gồm các loài thực vật ăn, sau là các thịt động vật.
  • Phân hủy sinh vật: nhóm này bao gồm các sinh vật dựa trên sự phân hủy các vật chất có sẵn. Chúng tôi tham gia vào công việc phân tích chất lượng để trả lại cho môi trường ban đầu.

hệ sinh thái sinh học 12

Câu hỏi: Cấu trúc thành phần của hệ thống bao gồm sinh

A. Vô sinh phần và chủ sở hữu phần.

B. THỂ LOẠI SINH VẬT VÀ SINH CẢNH.

C. Các tiền tố vô sinh.

D. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy.

Đáp án A: Cấu trúc thành phần của hệ thống sinh bao gồm: thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh.

Xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments