Sunday, August 14, 2022
HomeDịch mã là quá trình tổng hợp

Dịch mã là quá trình tổng hợp

dịch mã sinh học 12

Dịch mã is too prôtêin tổng hợp, trong đó tARN mang các axit amin tương ứng với việc đặt đúng vị trí trên mARN in ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit.

Too the code may be share to the two time of is active axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

Câu hỏi: Dịch mã là quá trình tổng hợp, nên phân tử:

A. Prôtêin.

B. mARN.

C. ADN.

D. tARN.

Đáp án A: Translate code is too prôtêin tổng hợp.


Xem thêm tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments