Tính đa dạng của protein được quy định bởi

Câu hỏi: Tính đa dạng của protein được quy định bởi

A. Thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin.

B. Nhóm R của các axit amin.

C. Nhóm amin của các axit amin.

D. Liên kết peptit.

Đáp án A: Tính đa dạng của protein được quy định bởi thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin.

Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù: được quy định bởi số lượng + thành phần + trật tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit. Ngoài ADN và ARN thì prôtêin cũng là một đại phân tử sinh học được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mà các đơn phân của prôtêin là các axit amin.

Xem thêm tài liệu tại Đề thi