999+ bài tập trắc nghiệm chuyên đề sóng cơ và sóng âm có đáp án (Vật Lý 12)

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề sóng cơ sóng âm tổng hợp kiến thực cực kỳ quan trọng về chuyên đề này trong Vật Lý 12. Các câu hỏi được biên tập chọn lọc từ các dạng bài tập khác nhau.

BÀI 7. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ.

SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng
Dạng 2: Độ lệch pha trong sóng cơ học
Dạng 3: Tìm số điểm dao động.
Dạng 4: Phương trình truyền sóng.
Dạng 5: Bài toán thời gian trong sóng cơ.
Dạng 6: Biên độ, li độ trong sóng cơ.
1. Biên độ trong sóng cơ.
2. Li độ – vận tốc trong sóng cơ.
Dạng 7: Khoảng cách giữa 2 điểm trong môi trường truyền sóng.
Dạng 8: Đồ thị căn bản sóng cơ.

BÀI 8. GIAO THOA SÓNG.

GIAO THOA SÓNG

Dạng 1: Đại cương về giao thoa sóng cơ.
Dạng 2: Bài toán tìm số điểm thoải mãn điều kiện hình học.
1. Số điểm nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn.
2. Tìm số điểm (số đường) dao động với biên độ cực đại (cực tiểu) trên một đoạn thẳng.
4. Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn.
5. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu tiểu trên đường bao.
Dạng 3: Số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn.
Dạng 4: Bài toán khoảng cách thỏa mãn một điều kiện cho trước.
1. Khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất.
2. Khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất của điểm nằm trên đường thẳng song song với hai nguồn.
3. Khoảng cách lớn nhất nhỏ nhất của một điểm nằm trên đường tròn.
4. Khoảng cách từ một điểm nằm trên đường tròn đến đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn.
Dạng 5: Pha dao đông của một điểm dao động trên đường trung trực hai nguồn.
Dạng 8: Li độ, vận tốc tại hai thời điểm.

BÀI 9. SÓNG DỪNG.

SÓNG DỪNG

Dạng 1: Đại cương về sóng dừng.
1.Tốc độ, tần số và bước sóng.
2. Số lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng.
3. Hai tần số gần nhau nhất tạo ra sóng dừng.
4. Số lần tạo ra sóng dừng.
5. Sự hình thành sóng dừng của cột không khí bên trong ống.
Dạng 2: Biên độ dao động của các điểm trên dây có sóng dừng.
1. Biên độ sóng.
2. Khoảng cách.

BÀI 10: SÓNG ÂM.

1. Đặc trưng vật lý của âm.
2. Đặc trưng sinh lý của âm.
Dạng 1: Đại lượng đặc trưng. Sự truyền âm trong các môi trường.
Dạng 2: Cường độ âm, mức cường độ âm.
1. Cường độ âm, mức cường độ âm tại các điểm trên một đoạn thẳng.
2. Cường độ âm, mức cường độ âm thỏa mãn trên một điều kiện hình học.
Dạng 3: Đồ thị sóng âm.

TUYỂN CHỌN SÓNG CƠ & SÓNG ÂM HAY KHÓ (Dùng cho học sinh siêu chăm chỉ).
VẤN ĐỀ 1. SÓNG ĐƠN.
VẤN ĐỀ 2. GIAO THOA SÓNG.
VẤN ĐỀ 3. SÓNG DỪNG.
VẤN ĐỀ 4. SÓNG ÂM.

TÀI LIỆU PDF

Tra Đáp Án hy vọng bài viết giúp các bạn học sinh tổng hợp và ôn tâp tốt phần chuyên đề sóng cơ và sóng âm.

#tradapan