CÁCH NHẬN DẠNG CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ


LÍ THUYẾT KĨ NĂNG ĐỊA LÍ .

1) KĨ NĂNG BIỂU ĐỒ.

    Những dạng biểu đồ sau thường hay xuất hiện nhất trong đề thi THPT Quốc gia

– Biểu đồ tròn.

– Biểu đồ miền.

– Biểu đồ đường (thể hiện tốc độ tăng trưởng).

– Biểu đồ cột (đơn, gộp, chồng).

– Biểu đồ kết hợp (cột – đường).

* CÁCH NHẬN DẠNG CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ.

LOẠI BIỂU ĐỒ

                                     PHÂN LOẠI

NHẬN BIẾT

Biểu đồ tròn

(100 %)

Biểu đồ 1 hình tròn

Chỉ có 1 năm hoặc 1 địa điểm.

 * Lời dẫn: 

– Cơ cấu; 

– Tỉ trọng;

– Tỉ lệ…

– Quy mô và cơ cấu (Biểu đồ bk khác nhau).

– Cơ cấu; thay đổi cơ cấu; chuyển dịch cơ cấu.

Biểu đồ 2, 3 hình tròn có bán kính bằng nhau.

– Bảng số liệu tương đối (%)

– Từ 2, 3 năm hoặc địa điểm.

Biểu đồ 2, 3 hình tròn có bán kính khác nhau.

– Bảng số liệu tuyệt đối hoặc chưa qua xử lí.

– Từ 2, 3 năm hoặc địa điểm.

Biểu đồ miền

(100%)

– Thay đổi cơ cấu.

– Chuyển dịch cơ cấu….

– Bảng số liệu theo chuỗi thời gian từ 4 năm trở lên.

Biểu đồ đường 

+ Biểu đồ đường vẽ theo giá trị tuyệt đối.

* Lời dẫn:

– Gia tăng.

– Biến động.

– Phát triển.

– Bảng số liệu 4 năm trở lên.

+ Biểu đồ đường vẽ theo giá trị tương đối.

(Coi năm đầu tiên 100%)

* Lời dẫn:

– Tốc độ gia tăng.

– Tốc độ tăng trưởng.

– Tốc độ phát triển.

– Bảng số liệu 4 năm trở lên.

Biểu đồ cột

Cột đơn

Thể hiện một đối tượng trong nhiều năm hoặc nhiều đối tượng trong 1 năm.

* Lời dẫn:

– Tình hình phát triển.

– Giá trị.

– Số lượng.

– Sản lượng.

– Số dân…

– Qui mô; so sánh…

– Đơn vị có dấu: “ /”

(tạ/ha; kg/ người; người/ km2…)

 

Cột kép

 – Bảng số liệu có thường có ít năm; đôi khi đối tượng phân theo lãnh thổ (vùng), địa phương) hoặc sản phẩm…

– Bảng số liệu thường có 2 đến 3 đối tượng cùng đơn vị, đôi khi có đơn vị khác nhau.

Cột chồng

Thể hiện 2,3 đối tượng trong nhiều năm; 

– Bảng số liệu có dạng tổng số

–  Bảng số liệu có thường có nhiều năm

Biểu đồ kết hợp

 

Cột đơn – đường

 

 

* Lời dẫn:

– Thể hiện tương quan độ lớn và động thái phát triển.

– Giá trị”, “tình hình”; “sản lượng”, “diện tích”, 

– Bảng số liệu có thời gian từ 4 năm trở lên

– Bảng số liệu thường có 2 đối tượng với đơn vị khác nhau (1 cột – 1 đường); Một số trường hợp có thể có 2 đối tượng có cùng đơn vị và 1 đối tượng có đơn vị khác (2 cột – 1 đường)…; – – Các đối tượng thường có mối quan hệ với nhau (có dạng tổng – cột chồng – đường)

 

Cột kép – đường.

 

 

Cột chồng – đường

 

…………………………………………

Xem thêm tài liệu tại Địa lý 10