Công thức con lắc đơn

Menu con lắc include a vật nhỏ, khối lượng m , treo from the beginning of the one sợi dây does not have Dan, khối lượng do not đáng ke, dài l .

Balô cân bằng vị trí là vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng. Con lắc sẽ đứng yên ở vị trí này nếu lúc đầu nó đứng yên. Kéo nhẹ kết quả cho dây treo lệch khỏi vị trí cân bằng một góc và thả ra, ta thấy con lắc dao động quanh vị trí cân bằng trong mặt phẳng đi qua điểm treo và vật thể có đầu vị trí.

Ta hãy xem dao động của lắc đơn phải là dao động điều hòa hay không.

công thức biểu tượng biểu tượng 12

Lắc công thức

Tổng hợp các công thức học tập thường xuyên cần áp dụng để giải các bài toán.

Dao động công thức

Điều hòa dao động công thức trong đơn chuyên đề

Chu kỳ công thức và lắc số tần

Chu kỳ công thức và chuyên đề

Công thức và căng thẳng tốc độ

Các công thức về tốc độ và căng thẳng

Lắc lư công thức khi chịu thêm tác dụng của ngoại lực F không thay đổi

Khi lắc đơn dao động điều hòa chịu thêm tác dụng của lực F, chúng ta sẽ sử dụng các công thức tổng quát sau đây:

Lắc lư công thức khi chịu thêm tác dụng của ngoại lực F không thay đổi

Tổng quát công thức về chu kỳ thay đổi của đơn chuỗi với trường nhỏ thay đổi

Dưới đây là công thức đối với trường nhỏ thay đổi:

Tổng quát công thức về chu kỳ thay đổi của đơn chuỗi với trường nhỏ thay đổi

Năng lượng công thức trong lắc của dao động

 

Năng lượng công thức trong lắc dao động 

Xem thêm tại đây