Hiện tượng quang điện ngoài

Bên ngoài hiện tượng quang điện là hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi mặt kim loại. Ang light chỉ làm cho alectron ra khỏi kim loại khi bước sóng của nó ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại đó.

hien-tuong-dien-quang-ngoai

Câu hỏi 1: Hiện bên ngoài điện quang là một hiện tượng

A. êlectron in kim loại được chiếu khi phóng xạ vào loại kim có bước sóng thích hợp.

B. create to the power in type kim khi có ánh sáng chiếu vào.

C. bán dẫn phát sáng khi có dòng điện chạy qua.

D. kim loại phát sáng khi có dòng điện chạy qua.

Đáp án A: Hiện tượng quang điện bên ngoài là hiện tượng điện ảnh trong kim loại bị loại bỏ khi có bức xạ chiếu vào kim có bước sóng thích hợp.

Câu hỏi 2: Hiện tượng quang điện là hiện tượng điện tử được lấy ra từ tấm kim loại khi

A. Chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ xạ có bước sóng thích hợp.

B. Chiếu vào kim loại một chùm hạt heli.

C. cho dòng điện chạy qua loại kim này.

D. This kim loại được nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

Đáp án A: Hiện tượng quang điện là hiện tượng điện tử được lấy ra từ tấm kim loại khi chiếu vào tấm kim loại một bức xạ từ có bước sóng thích hợp.

see more at here