Sợi dây xuyên suốt toàn bộ lịch sử nhân loại

Câu hỏi: Sợi dây xuyên suốt toàn bộ lịch sử nhân loại theo C Mác là:

A. Lực lượng sản xuất
B. Quan hệ sản xuất
C. Đấu tranh giai cấp
D. Phương thức sản xuất

Đáp án A. Sợi dây xuyên suốt toàn bộ lịch sử nhân loại theo C Mác là lực lượng sản xuất.

Giải thích:

Sự phát triển khách quan của lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến việc xã hội phải xóa bỏ bằng cách này hay cách khác quan hệ sản xuất cũ và thay thế nó bằng một kiểu quan hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới đấu tranh giai cấp, theo C Mác là mâu thuẫn giữa trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất đã lỗi thời. Theo C Mác, đấu tranh giai cấp mà đỉnh cao là cách mạng xã hội chỉ có thể nổ ra trên cơ sở lực lượng sản xuất phát triển tới mức mâu thuẫn không thể giải quyết với quan hệ sản xuất đã lỗi thời trong lòng xã hội cũ.

Xem thêm tài liệu tại Đề thi