Vật Lý 12 Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Sau đây là bài thực hành Vật Lý 12 Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

 I-MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

1. Quan sát hệ vân giao thoa tạo bởi khe Y-âng, sử dụng chùm sáng laze.

2. Đo bước sóng ánh sáng.

II-TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1.Hiện tượng giao thoa ánh sáng là gì ?

  • Hiện tượng trong vùng hai chùm sáng gặp nhau lại có những vạch tối chứng tỏ tại đó ánh sáng triệt tiêu nhau, những vạch sáng là những chỗ ánh sáng từ hai nguồn tăng cường lẫn nhau => hai nguồn sángphát sinh hiện tượng giao thoa hay nói cách khác ánh sáng có tính chất sóng.

2. Điều kiện giao thoa của hai sóng ánh sáng là gì ?

  • Hai nguồn phải phát ra hai sóng ánh sáng có cùng bước sóng.
  • Hiệu số pha dao động của hai nguồn phải không đổi theo thời gian.

 3. Công thức tính khoảng vân và công thức xác định bước sóng ánh sáng trong trường hợp giao thoa của hai sóng ánh sáng đơn sắc tạo bởi khe Y_âng là như thế nào ?

  • Công thức tính khoảng vân:i=λDa
  • Công thức xác định bước sóng:λ=iaD

III- KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Xác định bước sóng của chùm tia laze

Bảng 1

– Khoảng cách giữa hai khe hở hẹp F1,F2:  a = 0,15±0,01(mm)

– Độ chính xác của thước milimét:Δ = 0,01(mm)

Độ chính xác của thước cặp:Δ′ = 0,01 (mm)

– Số khoảng vân sáng đánh dấu: n = 5.

Lần đoDΔDL(mm)ΔL(mm)
         10,40,0109,120,002
         20,430,0129,210,088
         30,420,0089,20,078
         40,410,0089,010,112
         50,430,0129,070,052
 Trung bình0,4180,0109,1220,0664

a) Tính giá trị trung bình của bước sóng:

λ¯=a¯L¯nD¯=0,15.9,1225.0,418=0,6546

b) Tính sai số tỉ đối của bước sóng :

δ=Δλλ¯=Δaa¯+ΔDD¯+ΔLL¯=0,010,15+0,06649,122+0,010,418=0,0979

 Trong  đó:

ΔL=Δ¯L¯+Δ′là sai số tuyệt đối của phép đo độ rộng của n khoảng vân, dùng thước cặp.

 ΔD=Δ¯D¯+Δlà sai số tuyệt đối của phép đo khoảng cách giữa màn chắn P và màn quan  sát E, dùng thước milimét.

c) Tính sai số tuyệt đối trung bình của bước sóng  λ:

Δλ=δλ¯=0,0979.0,6546=0,064

d) Viết kết quả đo của bước sóng λ:

λ=0,66±0,06μm

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật Lý 12 Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU