Bài tập thực hành địa lý lớp 10 (Phần 3)

 

Bài tập thực hành địa lý lớp 10

Câu 11. Cho bảng số liệu sau:

SẢN
LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ DÂN SỐ THẾ GIỚI THỜI KÌ 1970-2013

Năm

1970

1980

1990

2000

2005

2013

Sản lượng lương
thực (triệu tấn)

1213

1561

1950

2060

2080

2518

Dân số (triệu
người)

3708

4454

5275

6078

6477

7137

a. Vẽ biểu đồ thể
hiện sự thay đổi sản lượng lương thực, dân số thế giới và bình quân lương thực
đầu người thế giới thời kì 1970-2013.

b. Nhận xét và giải
thích về sự thay đổi sản lượng lương thực bình quân đầu người thời kì
1970-2013.

Câu 12.  Cho
bảng số liệu:

BIÊN
ĐỘ NHIỆT NĂM THEO VĨ ĐỘ CẢU HAI BÁN CẦU

(Đơn vị: 0C)

Vĩ độ

00

200

300

400

500

600

700

800

Bán cầu A

1,8

7,4

13,3

17,7

23,8

29,0

32,2

31,0

Bán cầu B

1,8

5,9

7,0

4,9

4,3

11,8

19,5

28,7

a. Xác đinh A, B
thuộc bán cầu nào?

b. Nhận xét và giải
thích sự thay đổi biên độ nhiệt năm theo vĩ độ của hai bán cầu.

Câu 13. Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ
SẢN PHẨM NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP

CỦA
THẾ GIỚI THỜI KÌ 1990-2010

Năm

1990

1995

2000

2010

Lúa mì (triệu tấn)

592,3

542,6

585,1

653,4

Cừu (tỉ con)

1,21

1,08

1,06

1,0

Nuôi trồng thủy
sản (triệu tấn)

16,8

25,6

45,7

59,9

Diện tích rừng
(ha)

3440

3455

3869

4033

(Nguồn: FAO)

a. Vẽ biểu đồ thể
hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp thế giới thời
kì 1990-2010.

b. Từ biều đồ rút
ra những nhận xét và giải thích cần thiết.

 

 

 

Câu 14. Cho bảng số liệu sau:

ĐỘ
DÀI THỜI GIAN CỦA CÁC MÙA TRONG NĂM

Bắc bán cầu

Số ngày, giờ

Nam bán cầu

 

89 ngày 18 giờ
35 phút

 

 

92 ngày 20 giờ
50 phút

 

 

89 ngày 00 giờ
02 phút

 

 

93 ngày 14 giờ
13 phút

 

Xác định mùa ở hai
bán cầu có độ dài tương ứng và giải thích sự chênh lệch về thời gian giữa các
mùa ở hai bán cầu.

Câu 15. Cho bảng số liệu:

TỈ SUẤT
DI CƯ THUẦN Ở NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ NĂM 2014 (Đơn vị: %)

Vùng

2005

2014

Đồng bằng sông Hồng

-0,6

-0,5

Trung du và miền
núi Bắc Bộ

-0,4

-0,2

Bắc Trung Bộ và
Duyên hải Nam Trung Bộ

-2,6

-1,8

Tây Nguyên

-0,2

1,6

Đông Nam Bộ

7,2

11,2

Đồng bằng sông Cửu
Long

-1,8

-6,7

Hãy nhận xét và giải
thích về tình hìn di cư ở nước ta trong thời gian trên.

Xem thêm bài tập thực hành Địa Lý lớp 10: Tại Đây

Xem thêm bài tập thực hành môn khác lớp 10: Tại Đây