Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là

Câu hỏi: Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là

A. Thực vật, nấm, động vật
B. Nguyên sinh, khởi sinh, động vật
C. Thực vật, nguyên sinh, khởi sinh
D. Nấm, khởi sinh, thực vật

Đáp án A. Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là thực vật, nấm, động vật.

Giải thích: Sinh vật đa bào là những sinh vật mà cơ thể có hơn một tế bào, trái ngược với sinh vật đơn bào. Tất cả động vật, thực vật có phôi, đa số nấm, cũng như nhiều loài tảo, là sinh vật đa bào.

Xem thêm tài liệu tại Đề thi