Mã di truyền là gì?

Mã di truyền là thông tin mã bí mật về A aminoaxit đã được mã hóa dưới dạng nuclêôtit trên gen hay di chuyển mã là chương trình sắp xếp các nucleotit trong gen (trong mạch) quy định tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

mã di chuyển sinh học 12

 

 

Điểm đặc biệt của truyền thông mã

Truyền thông mã có một số điểm đặc biệt sau:

  • Truyền thông mã được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không nâng lên nhau.
  • Truyền thông mã có biến phổ, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ truyền thông mã, trừ một số ngoại lệ.
  • Truyền thông mã có hiệu đặc tính là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.
  • Mã di chuyển chương trình hóa giải, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng các loại axit amin, trừ AUG và UGG.

Truyền thông mã phân loại

Theo vị trí của truyền thông mã, thì truyền thông mã được chia làm ba loại

  • Bộ ba hay bộ ba mã là bộ truyền mã trên gen.
  • Codon hay phiên bản ba mã là di truyền mã trên thông tin ARN.
  • Anticodon hay bộ ba đối mã là di chuyển mã trên ARN vận chuyển.

xem thêm tại đây